نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیار، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با شیوع کووید-19 در جهان و افزایش شدید مرگ‌ومیر ناشی از آن، بیمارستان‌ها به‌شدت نیازمند تغییر وضعیت و بالابردن آمادگی خود در مقابل این بحران شدند. بنابراین هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی عوامل مرتبط با آمادگی بیمارستان‌ها در مقابله با کووید-19 می‌باشد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا با مرور ادبیات موضوع، عوامل مرتبط با آمادگی بیمارستان‌ها استخراج گردید. سپس به منظور اعتبارسنجی این عوامل و دستیابی به اجماع نظر گروه خبرگان (40 تن از پزشکان و پرستاران درگیر در خط مقدم مقابله با کرونا)، از روش دلفی استفاده شد. در نهایت، شاخص‌های شناسایی‌شده با استفاده از تکنیک ( SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: بررسی ادبیات موضوع و روش دلفی منجر به شناسایی 18 شاخص مرتبط با آمادگی بیمارستان‌ها گردید که شاخص‌های تعداد پرسنل، تجهیزات پزشکی، تحصیلات و سابقه کاری، شبکه اورژانس و آمادگی نیروی انسانی به ترتیب مهم‌ترین آن‌ها بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به آسیب‌پذیری شدید بیمارستان‌ها در مقابل پیک‌های احتمالی کرونا، براساس نتایج این پژوهش می‌توان وضعیت بیمارستان‌ها را از پنج منظر ساختمان بیمارستان، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی، حملونقل و پرسنل ارزیابی و برای رفع کاستی‌های موجود در آن‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Related to Hospital Readiness against COVID-19

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Hosseini Sarkhosh 1
  • Mohammadreza Zahedi 2
  • Mehrdad Kazemzadeh 3

1 Assistant Professor, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Garmsar University, Garmsar, Iran; E-mail: sm.hosseini@fmgarmsar.ac.ir

2 Assistant Professor, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 MSc, Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: With the prevalence of COVID-19 in the world and the sharp increase in deaths due to it, hospitals are in dire need of changing their situation and raising their preparedness in the face of the crisis. Therefore, the aim of the present study is to prioritize the factors related to the readiness of hospitals against COVID-19.

Methods: In this descriptive-survey study, first, by reviewing the literature, factors related to hospital readiness were extracted. Then, in order to validate these factors and reach the consensus of the expert group (40 physicians and nurses involved in the front line of the corona), the Delphi method was used. Finally, the identified indicators were ranked and prioritized using the SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis) technique.

Results: The literature review and Delphi method led to the identification of 18 indicators related to hospital readiness, the most important of which were the number of staff, medical equipment, education and work experience, emergency network and manpower readiness, respectively.

Conclusion: Considering the severe vulnerability of hospitals to possible corona peaks, based on the results of this study, the condition of hospitals can be evaluated from five perspectives: hospital building, medical equipment, communication equipment, transportation and personnel, and necessary measures should be taken to eliminate their shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readiness
  • Crisis
  • COVID-19
  • Hospital
  • Multi-criteria decision making