نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار کتابخانه‌های عمومی، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: سواد سلامت مهارتی شناختی و اجتماعی است که تعیین‌کننده انگیزه و توانایی افراد در دستیابی، درک و به‌کارگیری اطلاعات به شیوه‌ای که سبب حفظ و ارتقا سلامت آنها گردد. درواقع، سواد سلامت یک پیش‌شرط برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی است. هدف پژوهش تعیین رابطه بین سواد سلامت با میزان تاب‌آوری و سلامت ‌روانی کتابداران بود.
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between health literacy with resilience and mental health of Kermanshah public librarians

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Zahra Ahmadi 3
  • Fatemeh Rahimi 4

1 razi university

2 Associate Professor of Knowledge and Information Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 M A in Knowledge and Information Sciences, Public librarian, Kermanshah, Iran.

4 M. A in Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The concept of health literacy is a cognitive and social skill that determines the motivation and ability of individuals to access, understand and use information in a way that maintains and promotes their health.The purpose of the study was to determine the relationship between health literacy, resilience and mental health of Kermanshah public librarians.

Methods: The research method was survey. The statistical population consists of Kermanshah public librarians. The questionnaires of Montazeri et al., Goldberg & Hillier and Connor & Davidson were used to collect data and measure the variables of health literacy, mental health and resilience, respectively. The validity of these questionnaires was confirmed using the opinions of five professors in the field of information science and the reliability of these questionnaires was calculated through Cronbach's alpha. In order to analyze the data and fit the model, frequency distribution tables and structural equation modeling in Warp Piels software were used.

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between health literacy and librarians 'mental health as well as between librarians' health literacy and resilience. Finally, it was found that resilience plays a mediating role in the relationship between health literacy and mental health.

Conclusion: Since librarians' mental health has a great impact on their services, so discovering and strengthening the factors affecting mental health can have a significant impact on improving the organizational performance of public libraries. Based on the findings, it seems that focusing on improving librarians' mental health by increasing health literacy and, consequently, their resilience to achieve more appropriate outcomes, is an important issue that has a mutually reinforcing effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health literacy
  • mental health
  • resilience
  • Kermanshah public librarians