نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Isfahan University of Medical Sciences - department of health services management

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی در دنیای متغیر امروزی و تأثیر سکوت سازمانی در عملکرد سازمانهایی مانند دانشگاههای علوم پزشکی که نقش چشمگیری در سلامت جامعه دارند، این مطالعه  با هدف بررسی سکوت سازمانی در کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شاغل در معاونت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 (1457 نفر در 8 معاونت) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 306 نفر  به دست آمد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 15 سوالیVacula و  Borados(2005) استفاده شد تحلیل داده ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: یافته های این مطالعه نشان دهنده وجود جو سکوت سازمانی در معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  از ابعاد نگرش مدیران عالی و سرپرستان است و فرصتهای ارتباط سازمان نیز تقویت کننده سکوت سازمانی می باشد. همچنین رابطۀ معنی‌داری بین سکوت سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه پدیده سکوت سازمانی می تواند مانعی برای ابراز نظرات افراد در سازمان باشد، شناسایی عوامل موثر بر آن و تلاش به منظور رفع آنها با استفاده از راهکارهای مدیریت مشارکتی،نظام پیشنهادات و آموزش تفکر نقادانه، می تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایده ها و ارائه نظرات کارکنان را تسهیل نموده، قدرت خلاقیت آنها را افزایش داده و سازمانها با بهره‌مندی از مشارکت فعالانه و آگاهانه کارکنان، مسیر رشد، تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating organizational silence in the vice chancellors of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • ahmadreza raeisi
  • nasrin shaarbafchixadeh 1
  • reyhaneh shahmirzaei 2

2 Isfahan University of Medical Sciences, Medical Information and management

چکیده [English]

Introduction: Due to the importance of organizational performance in today's changing world and the impact of organizational silence, this study endeavored to investigate organizational silence in the vice chancellors of the Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: This survey study is descriptive. The population included all employees working in the vice chancellors of the Isfahan University of Medical Sciences in the year 2020 (1457 individuals in 8 vice chancellors) through available sampling method, the sample size was 306 individuals. To collect data, a 15-item questionnaire was used by Vacula and Borados (2005) and its content validity was authenticated by five experts, who were professors and experts in the field of resource management. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics.
Results: The findings showed the organizational silence in the Isfahan University of Medical Sciences vice-chancellors from the perspective of senior managers and supervisors, and the organization's communication opportunities also enhanced the organizational silence. Besides, there was no significant relationship between organizational silence and the demographic characteristics of the participants.
Conclusion: Seeing as that the phenomenon of organizational silence can be an obstacle for the expression of individuals' opinions in the organization, identifying the factors affecting it and trying to solve them by using participatory management, suggestion system and critical thinking training, can be the conditions for expressing opinions. Expressing opinions can facilitate the presentation of employees' opinions, promote their creativity, and of course, benefiting from the active and conscious participation of employees, organizations can travel the path of growth, excellence and success at a faster pace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • Demographic factors
  • Staff
  • Isfahan University of Medical Sciences