اطلاعیه ها

هزینه انتشار

 

از تاریخ 1395/3/1 این مجله مبلغ 000 500 1 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه و گزارش مورد و مبلغ 000 000 1 ریال برای نامه به سردبیر دریافت می‌نماید. سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره شبای580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jim@mng.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله مدیریت اطلاعات سلامت [1141130000000024] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و نویسنده مسؤول (هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نمایند، از پانصد هزار ریال تخفیف در هزینه‌های فوق برخوردار می‌باشند.

لطفا توجه داشته باشید هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود.


 
تاریخ پست: 2014-05-29 بیشتر...
 
1 - 1 (1)