دوره 11، شماره 2، 1393 (شماره پیاپی 36):221-233

مكان‌يابي مراکز بهداشتي- درماني شهر نورآباد با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) در محیط GIS

براتعلی خاکپور, حسین پورقیومی, محمد قنبری

چکیده


مقدمه: استقرار هر عنصر شهري در موقعيت فضايي - کالبدي خاصي از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصي است که در صورت رعايت شدن به موفقيت و کارايي عملکردي آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجاميد. مهمترین هدف این پژوهش: شناسایی نحوه توزيع فضايي مراکز بهداشتي درماني شهر نورآباد و مکانيابي مراکز بهداشتي درماني در شهر نورآباد استان فارس می باشد.

روش بررسی: روش تحقيق پژوهش حاضر ترکيبي از روش­هاي تحقيق اسنادي و توصيفي- تحليلي است که با استفاده از نرم افزار Geography Information System و به کمک مدل همپوشاني شاخص ها و تحليل سلسله مراتبي Analytic Hierarchy Process و مدل تحليل شبکه، مکان­هاي مناسب براي ايجاد مراکز بهداشتي- درماني جديد و همچنين بهترين و نزديکترين مسير به بيمارستان در شهر نورآباد در سال 1391 مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته­ها: بررسي مراکز بهداشتي و درماني شهر نورآباد نشان مي دهد که اين مراکز از لحاظ تعداد و شعاع دسترسي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند و با استفاده از معیارهای شیب، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز موجود بهداشتی درمانی، فضای سبز، آتش نشانی، شبکه ارتباطی و نوع کاریری اراضی و در نهایت تلفیق این لایه های اطلاعاتی بهترین مکان جهت احداث مراکز بهداشتی و درمانی مشخص گردید.

نتیجه گیری: پس از بررسی مکان­های مناسب جهت احداث مراکز بهداشتی – درمانی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندين مکان براي ايجاد بيمارستان و مراکز بهداشتي جديد براي اين شهر پيشنهاد شده است. علاوه بر این با استفاده از تحلیل شبکه در نرم افزار GIS نزدیکترین و بهترین مسیر به مراکز بهداشتی و بیمارستان­ها از نقاط مختلف شهر جهت دسترسی سریعتر و بهتر شهروندان به این مراکز مشخص گردید. همچنين نتايج اين تحقيق کارآمدي سيستم اطلاعات جغرافيايي را در برنامه ريزي شهري به خصوص در مکان­يابي مراکز بهداشتي و درماني نشان مي دهد.

واژه­های کليدي: سيستم اطلاعات جغرافيايي؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ مراکز بهداشت و درمان محلی

واژگان کلیدی


سيستم اطلاعات جغرافيايي؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ مراکز بهداشت و درمان محلی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.