دوره 11، شماره 2، 1393 (شماره پیاپی 36):199-207

عوامل مؤثر بر پرداخت نقدی در بیمارستان های ایران: مطالعه موردی شهرتبریز

حسين پناهي, فيروز فلاحي, پرويز محمدزاده, علي جنتي, محمدرضا نريماني, لاله صباغي زاده

چکیده


چکیده

یکی از اهداف تدابیر مراقبت­های بهداشتی و درمانی و برنامه­های مربوط به آن­ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب­ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی­ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه­های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه­ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه­های مراقبت­های بهداشتی و درمانی و پیدا کردن راه حل برای رفع آن باعث شده است که سیاست­گذاران توجه وافری به یک سیستم تأمین مالی ملی برای کاهش بار مالی خانوار­ها متمرکز کنند. این پژوهش تاثیر هریک از عوامل تعیین­کننده پرداختی از جیب را با استفاده از مدل گسسته دو مرحله­ای هکمن بررسی کرده است. براي اين منظور داده‌ها به روش میدانی و پرسشنامه­ای می­باشد نمونه مورد مطالعه شامل312 بیمار بستری در بیمارستان­های شهر تبریز است. نتایج نشان داد که درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه­ای بودن، روستایی بودن تأثیر مثبت و دارا بودن بیمه تأثیر منفی بر میزان هزینه­های پرداختی از جیب دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه­ای بودن، تأثیر مثبت و معنی­دار و بومی بودن بیمار و نوع پذیرش تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال وجود OOP دارند. علی­رغم بی­معنی بودن متغیر­های سن و درآمد به دلیل بالا بودن t آن­ها در مدل باقی می­مانند که تأثیر هر دو بر احتمال وجود OOP مثبت می­باشد.

کليد واژه :

هزینه ها؛ ترخیص بیمار؛ بیماران؛ بیمه.

واژگان کلیدی


هزینه ها؛ ترخیص بیمار؛ بیماران؛ بیمه.

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.