دوره 6، شماره 2، 1388

ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت

احمد رضا رئيسي, سکينه سقائيان نژاد اصفهاني, سعيد کريمي, محمد حسين يارمحمديان, اصغر احتشامي

چکیده


مقدمه: مدیران و ارایه کنندگان خدمات سلامت جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان و پیشبرد اهداف آن باید شناخت کافی از نظام اطلاعات سلامت داشته باشند؛ چرا که پایه و اساس سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی، آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و معتبر و تفسیر درست این اطلاعات می‌باشد. پژوهشگر در این پژوهش، سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان را بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت ارزیابی نموده است.

روش بررسی: در این پژوهش کاربردی و توصیفی- مقطعی در سال 87-1386، که جامعه پژوهش جامعه پژوهش شبکه‌های بهداشتی درمانی (نظام‌های سلامت شهرستان) در استان اصفهان بود، شهرستان فلاورجان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک لیست محقق ساخته حاوی 334 موجودیت اطلاعاتی، بر اساس مؤلفه‌ها و موجودیت‌های اطلاعاتی راهنمای سازمان جهانی سلامت بود که روایی آن با نظر استادان صاحب‌نظر و پایایی آن با بازآزمایی کلیه مراکز مورد مطالعه به اثبات رسید
(5/98 درصدCronbach’s Alfa = ). داده‌های مطالعه با مراجعه مستقیم پژوهشگر در دو مرحله مجزا به 12 مرکز سلامت شهری، 8 مرکز سلامت روستایی و 1 مرکز سلامت شهرستان، در شهرستان فلاورجان، و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک و تکمیل چک لیست جمع‌آوری گردید و یافته‌ها با استفاده از آنالیز توصیفی نرم‌افزار 13SPSS و با اعمال ضریب وزن هر محور مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین نمره سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان 75/35 درصد است. بیشترین میزان رعایت موجودیت‌های اطلاعاتی در نظام اطلاعات سلامت شهرستان مربوط به محور جمع‌آوری داده‌ها به میزان 70 درصد و کمترین میزان رعایت موجودیت‌های اطلاعاتی در این نظام مربوط به استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری به میزان 10 درصد بود.

نتیجه‌گیری: ارزیابی نظام اطلاعات سلامت شهرستان، حوزه‌های بهبود و قابل ارتقا را مشخص نمود. مدیریت نظام سلامت جهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصولی و صحیح در نظام سلامت شهرستان، باید نسبت به بازسازی اساسی نظام اطلاعات سلامت شهرستان و تربیت مهارت‌های مدیریتی و اطلاعاتی مدیران نظام سلامت شهرستان، همت گمارد

 

واژه‌هاي كليدي: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام‌های مدیریت اطلاعات؛ مدیریت اطلاعات؛ تصمیم گیری؛ سازمان جهانی بهداشت.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.