دوره 11، شماره 2، 1393 (شماره پیاپی 36):149-157

انتظارات کارکنان بیمارستان از اطلاعات درارتقای حاکمیت بالینی

مهدي کاهويي, فهيمه سالاري, سعيده ارغنده پور, راحله اخباري, سميرا قلي زاده

چکیده


مقدمه: اطلاعات خوب و مناسب براي برنامه ريزي و اجراي حاكميت باليني ضروري است . لذا این سؤال مطرح است که کارکنان بیمارستان  چه انتظاراتی از اطلاعات دارند. این مطالعه به منظور شناسایی انتظارات کارکنان از اطلاعات در ارتقاء حاکمیت بالینی انجام شد.

روش بررسی: اين مطالعه تحلیلی بر روی 258 نفر ازکارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامين اجتماعي سمنان در سال 1391 انجام شد. روش جمع آوری داده ها يك پرسشنامه پ‍ژوهشگر ساخته اي بود كه پس از تاييد صاحب نظران و سنجش پايايي آن از طريق ضريب Cronbach alpha مورد استفاده قرار گرفت.  برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی با به کارگیری نرم افزار 16spss استفاده شد.

یافته ها:  یافته ها نشان داد 7/71درصد کارکنان دوره ی  آموزشی حاکمیت بالینی را گذرانده بودند. 6/58 درصد اطلاعات بالینی را به عنوان اولویت اول و3/53 درصد اطلاعات مدیریتی را به عنوان اولویت چهارم در حاکمیت بالینی انتخاب نمودند . 6/3 درصد مرکزاطلاع رسانی و فناوری اطلاعات را به عنوان اولویت اول در اجرای حاکمیت بالینی می دانستند . 

نتیجه گیری: نتایج نشان داد اگرچه اکثر جامعه آماری دوره ی حاکمیت بالینی را گذرانده بودند به نظر می رسد در این دوره ها در ارتباط با نقش اطلاعات  در حاکمیت بالینی اطلاعات لازم ارائه نگردیده است.این نتایج می تواند برای کارشناسان فناوری اطلا عات و مدیران اطلاعات بهداشتی این فرصت را بوجود آورد تا  با ارائه ی اطلاعات منسجم به اجرای حاکمیت بالینی مبتنی بر شواهد شوند.

واژه های کلیدی: کارکنان؛ بیمارستان ها؛ اطلاعات؛ حاکمیت بالینی

واژگان کلیدی


کارکنان؛ بیمارستان ها؛ اطلاعات؛ حاکمیت بالینی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.