دوره 6، شماره 2، 1388

ارزیابی عملكرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران

پوران رئيسي, امير اشکان نصيري‌ پور, سميه حسام

چکیده


مقدمه: امروزه با وجود زیر سؤال بودن اثر بخشی مدل‌های مختلف كیفیت، مسأله كیفیت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملكرد الگوی مدیریت كیفیت فراگیر (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی مقطعی بوده، به شیوه كاربردی در سال 1385 اجرا شد. محیط پژوهش شامل بیمارستان‌های تأمین اجتماعی البرز، شهدای پانزده خرداد، شهریار و میلاد بود. داده‌ها با برگزاری جلسات بارش افكار با مدیران و ناظران بهبود كیفیت و صاحبان فرایندها، گردآوری و نتایج با استفاده از نرم‌افزار Excel تحلیل شد.

یافته‌ها: پس از استقرار الگوی مدیریت كیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) میزان پیشرفت و بهبود فرایندها در زمینه منابع انسانی، رضایت مشتریان، عملیات اجرایی مهم (عملكرد خاص سازمان)، الزامات شركت‌های طرف قرارداد، امور مالی و بازار به ترتیب 24/61 درصد، 41/60 درصد، 91/57 درصد، 31/50 درصد و 82/45 درصد و میانگین درصد امتیازات چهار بیمارستان 13/55 درصد بود.

نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های مورد مطالعه با به كارگیری الگوی مدیریت فراگیر (2000 :9001 ISO) به نتایج مثبتی در زمینه بهبود فرایندها دست یافته‌‌اند، اما موفقیت‌های كسب شده پایین‌‌تر از حد مطلوب خود می‌باشد و لازم است جهت كسب موفقیت بیشتر، سازمان‌ها بهبود مستمر فرایندها را در زمینه امور مالی و بازاریابی و ارتباط با شركت‌های تأمین كننده طرف قرارداد با جدیت دنبال نمایند

 

واژه‌هاي كليدي: مديريت کيفيت جامع؛ تأمین اجتماعی؛ بيمارستان‌ها.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.