دوره 11، شماره 2، 1393 (شماره پیاپی 36):282-296

مرور ساختار یافته تأثیرات سیستم های اطلاعات بهداشتی در ایران

سیمین صالحی نژاد, لیلا احمدیان, رضا خواجویی

چکیده


مقدمه:ارزیابی سیستمهای اطلاعات بهداشتی و مطالعه تأثیرآنها بر موسسات، ارائه دهندگان خدمات مراقبتیو بیماران می تواند سیاستگذاران موسسات خدمات سلامت را در سرمایه گذاری و بهره گیری از این سیستم ها کمک نماید.

روش بررسی:هدف این مطالعه مرور ساختار یافته مطالعات داخلی در زمینه میزان تأثیرات این سیستمها در ایران می باشد. در این مطالعه منابع مرتبط که تا پایان تیرماه 1392در پايگاهاي SID, Magiran, Iranmedex, Irandoc, Medlib نمایه شده بودند، بازیابی گردیدند. از 861 مقاله بازیابی شده،در نهایت18 مقاله مرتبط شناخته شد و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:نتایج نشان داد که در بیش از نیمی از مطالعات سیستمهای اطلاعات بهداشتی موجب کاهش هزینه شده، و در کمتر از نیمی ازآنها سیستمها موجب افزایش هزینه ها شده است. تمام مطالعاتی که به بررسی تأثیر سیستمها بر شاخص هایی از قبیل خطاهای پزشکی، سرعت و دقت انجام کارها، افزایش دسترسی به اطلاعات و کیفیت خدمات ارائه شده پرداخته بودند، نشان دادند که این سیستم ها تأثیر مثبتی بر این فرآیندها گذاشته اند.

نتیجه گیری:بررسی میزان تأثیر این سیستم ها بر فرآیندهای مختلف و میزان موفقیت آنها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تصمیم گیرندگان و محققین قرار خواهد داد. بررسی مطالعات انجام شده در ایران حکایت از تأثیر نسبتاً مثبت این سیستم ها بر فعالیت ها ی کاری و درمانی مراکز بهداشتی درمانی دارد.

واژه های کلیدی: سیستم اطلاعات بهداشتی؛سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ ارتقاء کیفیت.


واژگان کلیدی


سیستم اطلاعات بهداشتی؛ سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ ارتقاء کیفیت.

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.