دوره 11، شماره 2، 1393 (شماره پیاپی 36):190-198

تحلیل استنادی کتاب های درسی پزشکی سایت آمازون از نظر استناد به مقالات دانشکده های داروسازی دولتی ایران

نجلا حریری, نگار فیروزی

چکیده


 

مقدمه:بر این اساس که علم ازجهت چهارچوب جغرافیایی وزبانی قابل مرزبندی نیست وتبادلات علمی پژوهشگر را در دستیابی به یافته های جدیدتر یاری می رساند، هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان استناد به مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک علوم پزشکی ایران در کتب درسی بین المللی بوده است.

 

روش بررسی: روش پژوهش حاضر تحلیل استنادی بوده است که با استفاده از فنون علم سنجی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش کتاب های مرجع نمایه شده در سایت آمازون بوده است که تاریخ انتشار آنها بین سالهای 2000 الی 2011 می باشد و شامل 372 عنوان کتاب بود. فهرست منابع این کتابها از نظر استناد به تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها قسمت جستجوی کتاب از موتور جستجوی گوگل بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در راستای نیل به اهداف پژوهش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و برای آزمون فرضیه ها از آزمون کی- دو استفاده گردید. سطح معنی داری 5% در نظر گرفته شد و برای تحلیل داده ها، نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) ویرایش 18 و صفحه گستر اکسل ویرایش 2010 استفاده شد.

 

یافته ها: یافته ها نشان دهنده روند رشد صعودی استنادات طی سالهای اخیر بوده که در این میان، بیشترین و کمترین میزان استنادات به ترتیب متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران( 19/37) درصد و اهواز (03/1) درصد بوده اند. بیشترین و کمترین نوع مقلات مورد استناد مربوط به مقالات اصیل (6/89) درصد و گزارش موردی(0) درصد بوده است. بیشتر مقالاتی که به آنها استناد شده با همکاری بیش از سه نویسنده (96/89) درصد تألیف شده است.

 

نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان همکاری علمی عامل تأثیر گذاری در بالابردن کیفیت مقاله و همچنین میزان استنادات در سطح بین المللی است.

واژه های کلیدی: تحلیل؛ استناد؛ کتاب های مرجع؛ دانشکده های داروسازی


واژگان کلیدی


تحلیل؛ استناد؛ کتاب های مرجع؛ دانشکده های داروسازی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.