دوره 6، شماره 2، 1388

میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی

مينا افشار, امير حسين عبدالمجيد, فرشيد دانش

چکیده


مقدمه: مجلات علمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی و رشد دانش در هر رشته به شمار می‌‌آید. یکی از راه‌های تشخیص جایگاه یک مقاله، استناد علمی به آن است که مهم‌ترین معیار برای ارزیابی یک اثر علمی، میزان استناد به آن است. هدف از این مطالعه تعیین میزان استنادات و مشاركت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشكی از ابتدای سال 1379 تا پایان 1382 بوده است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که از روش تحلیل استنادی برای انجام آن استفاده شد. بدین منظور اطلاعات توسط چک لیست گردآوری و سپس با استفاده از قانون Bradford و ضریب همکاری گروهی نویسندگان، نتایج به دست آمد و با نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته‌ها: در مجموع 386 مقاله از 21 مجله تولید شده بررسی گردید که در کل دارای 4915 استناد بود. متوسط تعداد استناد برای هر مقاله 73/12 استناد و بیشترین تعداد مقاله مربوط به سال 1382 بود. در رابطه با میزان مشارکت، بیشترین مقالات سه نویسنده داشت. میانگین ضریب همکاری در حد متوسط قرار داشت. از میان انواع منابع، نشریات با 75/69 درصد بیشترین استفاده را داشتند.

نتیجه‌گیری: نگاهی کلی به مقالات و استنادهای مجله پژوهش در علوم پزشکی نشان داد که نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی نسبت به سایر محققان تحقیقات گذشته در یک حد میانه برای تدوین مقالات خود به منابع، استناد کرده‌اند و به انجام کارهای گروهی نیز گرایش داشته‌‌اند. همچنین استنادهای تعلق گرفته به نشریات در مقالات تألیفی مورد بررسی نشریات از مدل قاعده Bradford تبعیت می‌کردند.


واژه‌هاي كليدي: نشریات ادواری؛ استناد؛ مقاله.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.