دوره 6، شماره 2، 1388

تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار

مسعود فردوسي, رضا دهنويي, فرزاد فرجي خياوي, محمد حسين يارمحمديان, سودابه وطنخواه

چکیده


مقدمه: از جمله تغییراتی كه پس از اصلاح ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این وزراتخانه شكل گرفت، ایجاد دفاتر تحقیقات كاربردی در حوزه‌های مختلف ستادی بود. این پژوهش پس از محاسبه دقیق تعداد طرح‌های انجام شده در هر یك از دفاتر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به بررسی نتایج هر طرح به طور جداگانه پرداخت و میزان و قابلیت بهره گیری از آن‌ها را برآورد نمود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته‌نگر، 23 طرح پژوهشی که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از شهریور سال 1378 تا ‏شهریور 1383 به انجام رسیده بود با روش نمونه گیری سرشماری و ابزار جمع‌آوری، فرم جمع‌آوری اطلاعات بررسی شد. این طرح در چهار مرحله انجام شد: در مرحله اول، اطلاعات دموگرافیک طرح‌ها به صورت یك پرسش‌نامه غیر حضوری تكمیل گردید. در مرحله دوم، گزارش نهایی طرح‌ها توسط تیم تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن اهداف اختصاصی و دستاوردهای اصلی استخراج شد و به صورت جدولی منظم درآمد. در مرحله سوم، مصاحبه‌ای با كاربران اصلی طرح‌ها صورت گرفت و نتایج به صورت سه جدول جداگانه (میزان بهره‌گیری، قابلیت بهره‌گیری و موانع بهره‌گیری) تنظیم گردید. در مرحله چهارم، با توجه به یافته‌ها و اظهارات كاربران، راه‌كارهای عبور از موانع، تدوین و تشریح شد. یافته‌ها به کمک محاسبات ساده ریاضی تحلیل شد.

یافتهها: 16 طرح از کل طرح‌های انجام شده در حوزه معاونت به صورت فراخوان عمومی، 6 طرح به صورت فراخوان محدود و یك طرح نیز بدون فراخوان سفارش داده شده‌اند.

نتیجه‌گیری: در مجموع طرح‌های بررسی شده، میزان بهره گیری از طرح‌ها مطابق با درجه «کم» بوده است، در حالی که طرح‌ها تا درجه «زیاد» قابلیت بهره‌گیری داشته‌اند. به طور كلی می‌توان گفت كه در بهره‌گیری از نتایج طرح‌ها، 38 درصد از موانع به موانع مدیریتی اختصاص دارد و 62 درصد از موانع در حوزه مسایل اجرایی جای می‌گیرد.

 

واژه‌هاي كليدي: طرح پژوهش؛ وزارت بهداشت؛ نتایج تحقیق و توسعه.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.