دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41):61-68

میزان همخوانی پژوهش‌های پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز )

محمد ارشدي, ماهني رهکارفرشي

چکیده


مقدمه: لازمه بوجود آمدن یک جامعه مطلوب تأمین سلامت با کیفیت زندگی مطلوب است. برای نیل به این هدف، نظام سلامت کشور، نقشه جامع علمی سلامت را تدوین نموده­است. پژوهش­ در زمینه بررسی حیطه­های مورد پژوهش در پرستاری بسیار محدود است درحالیکه مطالعه در این زمینه می­تواند گامی بزرگ در جهت ارتقا نظام سلامت کشور باشد.پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی پژوهش­های انجام شده در پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت انجام شده است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی، پایان نامه­های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشکده پرستاری مامایی تبریز در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. جامعه همان نمونه­های مورد پژوهش بود که تعداد 135 پایانامه به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده شامل چک لیست ارزیابی پایانامه­ها بود. روایی ابزار به روش روایی محتوی و با نظرخواهی از اساتید دانشکده پرستاری مامایی تعیین شد. داده­ها در نرم افزار spss18، بااستفاده از آمار توصیفی( فراوانی و درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: مطابقت یافته­های حاصل با نقشه جامع سلامت، نشان می­دهد که بیشترین (60 درصد) پژوهش­های پرستاری انجام شده در سطح ارائه خدمات بود. همچنین مطالعات انجام یافته در سطوح جامعه و فرد-خانواده از نظر تعداد برابر می­باشند. در بررسی حوزه­های اولویت­دار نیز بیشترین (7/82 درصد) پژوهش­های انجام شده مربوط به طبقه زیرساخت و کمترین (7/0 درصد) پژوهش مربوط به طبقه کمال بوده است.

نتیجه­­گیری: بررسی پژوهش­های انجام شده در دانشکده­های علوم پزشکی و همخوانی آن­ها با عناصر نقشه جامع سلامت علاوه بر اینکه به عنوان شاخصی برای ارزیابی پیشرفت نقشه می­باشد بلکه می­تواند به عنوان یک خط مشی برای هدایت پژوهش ها انجام یافته در دانشکده­های علوم پزشکی تلقی گردد


واژگان کلیدی


پایان نامه های دانشگاهی؛ نقشه جامع سلامت؛ پژوهش پرستاری

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.