دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41):117-124

علل پائین بودن ماندگاري پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

احسان موسي فرخاني, حسين خوبان, بهروز دهرآزما, وحيد رضا عارفي, فريبا سعادتي

چکیده


مقدمه: هدف از اصلاح نظام سلامت در ايران دست زدن به سلسه اي از تغييرات هدفمند مستمر جهت بهبود کارايي، برقراري عدالت در برخورداري مردم از خدمات بهداشتي و درماني و اصلاح نظام پرداخت ها بود. شالوده اين اصلاحات برنامه پزشک خانواده بوده است .اکنون با گذشت 8 سال از اجراي برنامه پزشک خانواده مهمترين چالش فراروي آن، کمبود پزشک و پائين بودن ماندگاري پزشکان مي باشد. اين پژوهش با هدف تعیین  علل پائين بودن ماندگاري پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا گرديد.

روش بررسي: مطالعه حاضراز  نوع مطالعات تحلیلی (Cross-Sectional) می باشد. در این مطالعه 156 نفر از پزشکان تیم سلامت شاغل در مراکز بهداشتي درماني مجري طرح پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1391 به صورت تصادفی ساده (Random Sampling) انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار داده شده بود، جهت شناسايي دلائل انصراف پزشکان خانواده، استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS 19  انجام پذیرفت.

یافته ها: بیش از نیمی از پزشکان خانواده (59 درصد) مونث و سن حدود 80 درصد از پزشکان بین 25 تا 42 سال با ميانگين سني  06/6±7/32 سال بوده است. همچنين حدود 82 درصد از پزشکان خانواده متاهل بوده اند. میانگین سابقه کار پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده 16 ماه بوده است. پزشکان مهمترين دلايل انصراف از ادامه ي فعاليت در برنامه را  پائين بودن مبلغ قرارداد(7/26درصد) ، تاثير نمره پايش در حقوق دريافتي (7/11 درصد) و تعدد مسئوليت هاي محوله به پزشک (9/9 درصد) اعلام نموده اند.

نتیجه گیری: عامل ميزان حقوق دريافتي و تاثير نمره پايش در ميزان پرداختي با بيش از 38درصد  مهمترين دليل خروج پزشکان از برنامه بوده است. براساس نتايج اين پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي بايست نسبت به ايجاد تغييرات جدي در شيوه نامه ي پرداخت به پزشکان تيم سلامت بپردازد


واژگان کلیدی


ارزيابي؛ پزشک خانواده؛ دانشگاه ها

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.