دوره 12، شماره 2، 1394 ( شماره پیاپی 42):244-254

هزينه‌هاي بالاي سلامت، هزينه‌هاي مالي کمرشکن و فقيرکننده: مفاهيمي براي سياستگذاري

ارشک مسائلي, حسين صادقي, علي قنبري

چکیده


مقدمه: سياستگذاران بخش سلامت، مدت طولاني است که به دنبال حمايت و حفاظت افراد بيمار در مقابل پرداخت­هاي مالي کمرشکن و فقيرکننده و هزينه­هاي بالا هستند. با توجه به اين که اصل پوشش بيمه سلامت، حمايت مالي در مقابل هزينه­هاي کمرشکن سلامت مي­باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزينه­هاي کمرشکن و فقيرکننده و هزينه­هاي بالاي سلامت و ارتباط آنها در ايران را به عنوان اولين گام براي پاسخ­دهي و بيان سياست مناسب، مورد آزمون قرار داده است.

روش­بررسي: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده­هاي نمونه آمارگیری­شده هزينه- درآمد خانوار، جمع­آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی  ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهاي ایرانی مواجه با هزينه­هاي بالا، کمرشکن و فقيرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده­ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده­ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم­افزارهای Excel، Eviews 7 و12  STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه­ی تامين مالي سلامت نيز براي مناطق روستايي و شهري و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزيابي قرار گرفته است.

يافته­ها: درصد مواجهه با هزينه­هاي کمرشکن و فقيرکننده با آستانه­هاي40 درصد توان پرداخت و هزينه بالاي 4 ميليون ريال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزينه­های سلامت، تقريبا 4 درصد افراد جامعه زير خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزينه­هاي سلامت، 14 درصد کل افراد زير خط فقر به دليل هزينه­هاي سلامت به زير خط فقر پرتاب شده­اند.

نتيجه­گيري: اکثريت افرادي که با هزينه­هاي بالا مواجه هستند، با هزينه­هاي کمرشکن نيز مواجه مي­باشند که نشان­دهنده ی اين موضوع مي­باشد که حمايت مالي بيمه­ها جهت عدم مواجهه با هزينه­هاي بالا و به دنبال آن هزينه­هاي کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.


واژگان کلیدی


هزینه های سلامت؛ تامین مالی؛ مشارکت عادلانه

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.