دوره 12، شماره 1، 1394 ( شماره پیاپی 41):78-87

میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid

فريدون آزاده, الهه امتي, سيد جواد قاضي مير سعيد, محمد رضا علي بيک

چکیده


مقدمه: استفاده از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، وابسته به دسترسی آسان و سریع به پایگاه های قابل اعتماد با رعایت قابلیت های مختلف رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی است. با توجه به اهمیت منابع پزشکی مبتنی بر شواهد جهت تسریع پاسخ دهی به پرسش های بالینی، هدف تعیین میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار      Ovid  بوده است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش های پیمایشی و  وب سنجی در طول سال های)1391- 1392 شمسی( انجام شده است. جامعه آماری شامل 6 منبع پزشکی مبتنی بر شواهد بود . ابزار مورد استفاده معیار ارزیابی Ovid بود. داده های به دست آمده بعد از ورود به نرم افزار آماری (SPSS V 20) با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و در صد فراوانی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 یافته ها: یافته ها نشان داد، منابع پزشکی مبتنی بر شواهد کمتر از نصف کل امتیاز معیار Ovid را کسب کردند، در مجموع در سطحی معادل 92/36 در صد با کسب امتیاز کل 319 از 864 ، منطبق با معیار Ovid  بودند، بنابراین میزان انطباق تمامی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid در سطح ضعیف قرار داشت.

نتیجه­گیری: علی رغم اینکه منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت دستیابی سریع  به شواهد پزشکی ایجاد شده اند، مشکلاتی در قابلیت استفاده رضایت بخش، رابط کاربری مناسب و رعایت مسائل فنی آنها وجود داشت، که توجه به رعایت آنها باعث افزایش دسترسی آسان و سریع کاربران خواهد شد. براساس نتایج یافته ها پیشنهاد می گردد، متخصصان اطلاع رسانی و طراحان پایگاه ها در ایجاد منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، به مولفه های جستجو، خدمات، نمایش، پیوندها، راهنما یا کمک مستندات،کارایی، توجه بیشتری داشته باشند.


واژگان کلیدی


ارزیابی؛ پزشکی مبتنی بر شواهد؛ پایگاه های اطلاعاتی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.