دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):647-658

بکارگیری روش هاي تصميم گيري چند معياره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکيد بر روش هاي تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

فاطمه ابويي, سيد حبيب ا... مير غفوري, خاطره خانجانخاني, ميلاد شفيعي

چکیده


مقدمه: اهمیت سازمان بیمارستان به عنوان جزء تاثیر گذار بر نظام بهداشت و درمان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارائه خدمات با کیفیت علاوه بر بالا بردن احتمال موفقیت در اقدامات درمانی، باعث ایجاد تمایز بین سازمانهای ارائه دهنده و افزایش رقابت این سازمانها می شود. پژوهش حاضر درصدد سنجش کیفیت خدمات بیمارستان محمد صادق افشار یزد با استفاده از روش هاي تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی می باشد.

روش پژوهش: در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش ابعاد کیفیت خدمات در بیمارستان شناسایی شد. پس از پالایش ابعاد، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری داده ها از بیماران پرداخته شد. برای به دست آوردن اوزان هر یک از ابعاد از  تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی بخش های بیمارستانی از تاپسیس فازی بهره گیری شده است.

یافته ها: ابعاد پاسخگویی،تضمین، امنیت، ملموسات، ارتباطات سلامت و مشتری مداری به عنوان ابعاد موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان شناسایی شدند که از این بین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی بعد امنیت بیشترین ضریب اهمیت و بعد ملموسات کمترین ضریب اهمیت را بدست آوردند (25406/0 در مقابل06883/0). همچنین با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تاپسیس فازی ، بخشهای قلب  و جراحی به ترتیب بالاترین و پایین ترین cci را به دست آوردند (457/33 درمقابل 770/0).

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این روش نشان داد که از نظر خبرگان بعد امنیت بیشترین اولویت را در میان دیگر ابعاد موثر بر کیفیت خدمات دارد. همچنین از نظر بیماران بخش های قلب، ارولوژی، زنان و جراحی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را در ارائه خدمات دارند. 


واژگان کلیدی


تحلیل سلسله مراتبی; تاپسیس فازی; کیفیت خدمات; بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.