دوره 12، شماره 3، 1394 (شماره پیاپی 43):338-346

کاربرد روش "تحلیل حالات و اثرات خطا" جهت بهبود جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان

منصوره ناعم اصفهانی, مرضیه جوادی, مینا عزیززاده

چکیده


مقدمه: محیط های بیمارستانی از جمله محیط های کاری می باشند که ریسک وقوع اتفاقات با آثار منفی در آنها بالا می باشد. در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) نیز باوجود ضرورت این سیستم و تمامی مزایا آن،تحقیقاتی وجود دارد که اثرات منفی کاربردهای تکنولوژی اطلاعات را در بخش مراقبت سلامت بر روی بیماران وکارکنان نشان می دهد. بنابراین، روش هایی برای پیش بینی ریسک تکنولوژی اطلاعات مراقبت سلامت از جمله  HIS، به منظور کاهش نتایج ناخواسته، ضروری می باشد. جهت ارزيابى ريسك روشهاى مختلفى وجود دارد، كه معتبرترين آنها متد FMEA - تحلیل حالات بالقوه خطا وتاثیرات آن - است.

روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- چند مرحله ای و از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. به کمک متدولوژی FMEA، 12حالت خطا در 9 فعالیت فهرست شده مربوط به بخش نرم افزار و سخت افزار HIS که به ترتیب شامل؛ برخی از فرایندهای موجود در HIS در بخش های پرستاری و همچنین حالات خطای موجود در خود واحد IT بیمارستان الزهرا(س) اصفهان شناسایی و فهرست شد.

یافته ها: از مجموع 12 حالت خطای مهم یافته شده 9 مورد مربوط به بخش نرم افزاری( 6 خطا مربوط به درخواست آزمایش ، 2 خطا در مورد درخواست دارویی و 1 خطا در مورد درخواست تجهیزات) و 3 خطا در مورد بخش سخت افزار این واحد بود. در فرایند درخواست آزمایش بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به فعالیت وارد کردن تشخیص اشتباه با امتیاز 245 است و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به اشتباه وارد کردن نام پرستار با امتیاز 24 می باشد. در فرایند درخواست دارو، اعداد اولویت ریسک مربوط به فعالیت های درخواست اضافه دارو و درخواست مجدد دارو (بطور مازاد) توسط افراد مختلف در شیفت های جداگانه ، در امتیاز 36 برابر بود .در فرایند درخواست تجهیزات نیز مهم ترین خطای یافته شده درخواست اضافه تجهیزات بود که دارای عدد اولویت ریسک 300 بود.در بخش کامپیوتر، بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به آتش سوزی با امتیاز 60 بود و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به از دست رفتن اطلاعات با امتیاز 1 بود.

نتیجه گیری: مطابق با يافته هاي اين پژوهش، روش آينده نگر FMEA براي شناسايي و اولويت بندي نقاط قابل بهبود فرآيندهای در حال اجرا در بخش HIS بیمارستان، از کارآيي و اثربخشي بالايي برخوردار است. با به کاربستن اقدامات پیشنهادی مناسب حاصل از به کارگیری این تکنیک، می توان تا حد زیادی ریسک های موجود در این بخش را کاهش داد و به بهبود عملکرد بیمارستان کمک کرد.


واژگان کلیدی


سیستم اطلاعات بیمارستانی; تحلیل حالات و اثرات خطا; ریسک

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.