دوره 12، شماره 3، 1394 (شماره پیاپی 43):356-366

ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوئید بر اساس مدل ارزیابی کیفیت جامع

سعيد کريمي, کمال قلي پور, پيمان متقي, محمد حسين يارمحمديان, آزاد شکري

چکیده


مقدمه: کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران به طور روز افزونی به عنوان یکی از بخش  های مهم مدیریت جامع بیماری مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفیت سنجیده می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوید از طریق مدل جامع اندازه گیری جامع کیفیت در مراقبت بهداشتی و درمانی انجام شد.

روش بررسی : مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که در بین 170 فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید که درسال 92-1391 خورشیدی از کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراقبت دریافت کرده اند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه از طریق 8 متخصص در زمینه طراحی پرسشنامه و روماتولوژیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبریز بررسی شد و پایایی آن با توجه به شاخص Cronbach alpha (SQ; α = 0.721, TQ; α = 0.766, CQ; α = 0.803) بدست آمد. در نهایت هر یک از ابعاد کیفیت به درجه بندي از 100 تبديل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود. و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-19 صورت گرفت. از آزمون t مستقل،  تست ANOVA برای مقایسه CQ، SQ، TQ و نمره QI بین متغیرهای انجام شد.

يافته ها: میانگین نمره کیفیت کل70/72 و میانگین نمرات  SQ، TQ و CQ به ترتیب 09/79، 29/65 و 25/70 بدست آمد. برای CQ تنها 8/19درصداز شرکت کنندگان امتیاز لازم برای مرحله چهارم یعنی توانایی استمرار مراقبت ها در شرایط سخت و تحت استرس را کسب کرده بودند. برای TQ شکاف قابل توجهی بین آنچه که بیماران (RA) Rheumatoid Arthritis  دریافت می کردند و آنچه که در دستورالعمل ها توصیه شده است، وجود داشت و ابعاد کیفیت خدمت در اکثریت موارد به ویژه« گروه های حمایتی» ضعیف بودند.

نتیجه گیری: براساس مطالعه حاضر نمره کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران پایین بود و نیاز به توجه به تمام ابعاد کیفیت است  بنابراین باید توجه بیشتری به مشارکت بیماران و توانمندسازی آنها برای مدیریت وضعیت خود داشت و همچنین نیاز به ترویج رعایت استاندارد های مراقبتی از بیماران و تشکیل انجمن های بیماران روماتولوژی است.


واژگان کلیدی


آرتریت روماتوئید،کیفیت فنی، کیفیت خدمت، کیفیت مشتری، دیدگاه بیمار

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.