دوره 12، شماره 3، 1394 (شماره پیاپی 43):317-327

ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها

سعيده کتابي, علي شيخ ابومسعودي

DOI: 10.22122/him.v12i3.2159

چکیده


مقدمه : در ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی با توجه به تفاوت های بسیار موجود میان آن ها ، شاخص های تک بعدی علم سنجی ، با وجود اهمیت بالای خود نمی توانند دقیقا کیفیت مقالات را منعکس نمایند. از این رو تجزیه و تحلیل نه تنها باید روی تفاوتهای میان مجلات، بلکه براساس دلایل پیش زمینه آنها نیز صورت گیرد. بعلاوه مناسب است که برای بهبود استانداردهای علمی مجلاتی که رتبه پایین تری دارند ،الگو یا معیاری را از میان مجلات طبقات بالاتر درنظر گرفت . به همین منظور در مقاله حاضر از مدل DEA  ( تحلیل پوششی داده ها : Data Envelopment Analyses ) که الگویی چندمعیاره را ارائه می نماید در ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت ، استفاده شده است.

روش بررسی : مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که در سال 2014 میلادی صورت گرفته و داده های موردنیاز با مراجعه به سایت  Web Of  Knowledge  و اخذ مشخصات 174 مجله معتبر علمی در حوزه مدیریت استخراج گردید ، که از میان این تعداد مجله 115 عدد از آن ها دارایIF ( ضریب تأثیر : Impact Factor ) 5 ساله بودند که نشان از سابقه حداقل 5 ساله آن ها دارد . سپس ، 22 مجله ، که میانگین IF  5 ساله آن ها میان 5/0 تا 2 بود ، بعنوان نمونه برای مطالعه درنظر گرفته شد . همچنین از مدل CCR                                 ( Charnes,Cooper,Rohdes ) ورودی محور و خروجی محور و مدل جمعیSBM (مدل جمعی =Slack-Based Model)در دو حالت بازده ثابت به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس ، با استفاده از نرم افزار QSB، برای سنجش کارایی مجلات استفاده شده است و سپس واحدهای کارا براساس مدل AP ( اندرسون-پترسون = Anderson, Peterson) رتبه بندی گردید .

یافته ها : با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده ، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر ناکارا، ارزیابی گردید. مجلاتی که از یک طرف ورودی های کمتر و از طرفی خروجی های آن ها بالا است در رتبه بندی واحدهای کارا ، در جایگاه بالاتری قرار گرفته اند . مجلاتی هم که کارایی آن ها کمتر از یک ارزیابی گردید ، برای هریک به صورت مجزا الگوهای بهبود تعیین شد .

نتیجه گیری : علی رغم کاربرد وسیع عامل تأثیر در ارزیابی مجلات ، این ابزار کاستی ها و محدودیت های آشکاری نیز دارد. که با توجه به اینکه تکنیک DEA قادر است چندین شاخص یا بعد را به طور همزمان برای محاسبه کارایی مجلات ، مورد توجه قرار دهد می تواند بسیاری از محدودیت ها و عیوبی را که از بکارگیری تنها یک عامل برای ارزیابی ناشی می شود کاهش دهد و ملاک مطمئن تری را برای رتبه بندی مجلات فراهم آورد .


واژگان کلیدی


ارزیابی کارایی ، تحلیل پوششی داده ها (DEA ) ، مدل جمعی (SBM) ، مجلات معتبر حوزه مدیریت

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.