دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):595-607

تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی

مريم سلامي, زهرا سادات جلالي, مريم پاکدامن, محمد علايي آراني

چکیده


مقدمه: تحلیل محتوا برای مقایسه یک متن با متن دیگر، آثار یک نویسنده، با نویسندگان دیگر و با همان نویسنده، مقایسه متن های نوشته شده به یک زبان طبیعی با متون زبان دیگر و بررسی متون یک حوزه تخصصی به کار می رود، هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی و استخراج ساختار جملات در آن به منظور استفاده پژوهشگران بوده است.

روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات تحلیل محتوا بر اساس ساختار دستوری است که به بررسی میزان کاربرد زنجیره­های واژگانی چهار لغتی در مقالات پژوهشی در زمینه پزشکی پرداخته است. به همین منظور در این مقاله مجموعه­ای بیش از دو میلیون و چهارصد هزار لغت از مقاله­های بازیابی شده در 33 حوزه پزشکی گردآوری و معیار بسامد بیست بار تکرار یک زنجیره واژگانی در یک میلیون لغت و همچنین تکرار آن در پنج متن متفاوت در نظر گرفته شد. برای به دست آوردن زنجیر­ه­ها از نرم افزارهایWord smith tools 5, Antconc3.23, ABBYY Fine Reader to professional edition  استفاده شد. زنجیره­ها با استفاده از طبقه­بندی­های موجود و براساس ساختار و عملکرد در متن دسته­بندی شده­اند.

یافته­ها: در نتیجه این تحقیق 102 زنجیره واژگانی پر کاربرد با ساختارها و عملکردهای متفاوت در حوزه های پزشکی شناسایی شدند. بیشتر نویسندگان مقالات تحقیقاتی پزشکی از زنجیره­های واژگانی از نوع متن محور استفاده می­کنند.

نتیجه گیری: این مطالعه دیدگاه­های جدیدی در زمینه فهم بهتر مقالات پژوهشی پزشکی مربوط به زمینه ای خاص و نیز تحقیقات بیشتر در زمینه مطالعات پیکره ای در نوشتار دانشگاهی و انگلیسی برای اهداف ویژه فراهم می آورد. همچنین افق جدیدی را در حوزه تحلیل محتوای متون و سنجش آماری متون می­گشاید.


واژگان کلیدی


زنجیره‌های واژگانی، پیکره زبانی، پردازش زبان طبیعی، زبانشناسی رایانه¬ای، تحلیل محتوا

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.