دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):557-566

رتبه‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی

روح الله عسکري, سيدمحمد عرب فراشاهي, فاطمه افضلي, فاطمه سپاسه

چکیده


مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی که یکی از معضلات سیستم درمان در کشورهای جهان در پی نارضایتی بیماران؛ فراگیر است، موجب رکود کارها و وضعیت نامناسب مالی مراکز درمانی شده است. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهرستان یزد، بوده است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی، تحلیلی است. تعداد نمونه 174 نفر از تعدادکل 9896 نفر بیمارانی که در بیمارستان های آموزشی شهرستان یزد در سال 1392 خورشیدی ترخیص با رضایت شخصی داشته اند به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند و هم چنین به منظور رتبه بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران به روش سرشماری 6 نفر از افراد مطلع و صاحب نظر در موضوع مورد بررسی به عنوان خبره انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌های جامعه بیماران از نرم‌افزار 16spss و آزمون Chi-Square و جهت تحلیل داده‌های جامعه خبرگان از برنامه Microsoft Excel نسخه­ی 2010 و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) استفاده گردید.

یافته‌ها: مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران به ترتیب اولویت، عبارت‌اند از: مشکلات مالی بیمار و هزینه درمان 2/36 درصد، احساس بهبودی 7/28 درصد و خستگی از محیط بیمارستان و طولانی شدن دوره درمان 4/18 درصد و در میان ابعاد ترخیص با رضایت شخصی، بُعد علل مرتبط به خدمه و کارکنان بیمارستان با وزن نرمال شده­ی قطعی 264/ 0 درصد از دید خبرگان، در اولویت قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: میزان ترخیص با رضایت شخصی با توجه به مطالعات انجام‌شده در ایران، نسبت به سایر کشورهای پیشرفته زیاد است که دلیل عمده آن علل مرتبط به خود بیمار است. استقرار مددکاران بالینی، افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی و ایجاد فضایی مناسب در جهت کاهش میزان رضایت شخصی و افزایش رضایت بیمار، باید در اولویت قرار گیرد. هم‌چنین مدیران با استفاده از تکنیک FAHP قادر خواهند بود علل را اولویت‌بندی و با توجه به اولویت‌ها، برنامه‌ریزی کنند.


واژگان کلیدی


ترخیص با رضایت شخصی؛ ترخیص بیمار؛ بیمارستان؛ Fuzzy AHP

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.