دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):567-574

انتخاب مناسب‌ترین دستگاه کاربر نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از دید کاربران

محبوبه اسلامی, سید محمد فیروزآبادی, الهه همایون والا

چکیده


مقدمه: انتخاب نوع مناسب دستگاه برای حمایت از کاربران در ورود داده­هایبالینی سیستم اطلاعات سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار­است. علاوه بر هزینه، دوام وسادگی، مهارت کاربران در استفاده از رایانه و گردش­ کاری محیط بهداشتی در این انتخاب تاثیرگذاراست. این مطالعه باهدف شناساییترجیحات کاربران در انتخاب دستگاه کاربر نهایی انجام­شد.روشبررسی: پژوهش کاربردی و به روش کیفی گروه کانونی در سال 1393 خورشیدی انجام شد.جامعه­ی پژوهش را 16 کاربر سیستم اطلاعات بیمارستانی سه بیمارستان تهران تشکیل دادندکه ازلحاظ میزان مهارت استفاده از رایانه و دانش پزشکی به سه گروه متمایز تقسیمشدند. در جلساتکانونیمعیارهای کاربران برای انتخاب دستگاه به بحث گذاشته شد. به­منظور مقایسات کمی نتایج بحث­وگفتگو، از پرسشنامه درجلسات کانونی استفاده شد و تحلیل توصیفی انجام گرفت.یافته‌ها:براساس میانگین پاسخ شرکت­کنندگان، اولویت انتخاب دستگاه کاربر نهایی کاربرانی با سطحدانش پزشکی و رایانه­ای بالا تبلت(75/3) و رایانه ثابت(67/3) بود. کاربرانی بادانش پزشکی و عدم مهارت کافی در استفاده از رایانه تبلت(4)، ایستگاه­کاری بر رویچرخ(5/2)، ایستگاه­کاری بر روی دیوار(5/2) و رایانه ثابت(25/2) را انتخاب کردند.کاربرانی با مهارت در استفاده از رایانه و نداشتن دانش پزشکی، رایانه ثابت(37/3)،تبلت(29/3)، PDA(17/3)،ایستگاه­کاری بر روی دیوار(4/2) و بر روی چرخ(67/2) را انتخاب کردند.نتیجه‌گیری:دستگاه کاربر نهایی در مراکز درمانی براساس نیاز کاربران و نحوه­ی تعامل آن‌ها باسیستم اطلاعاتی انتخاب نمی­شود و این مهم‌ترین دلیل عدم تمایل کادر درمانی به استفادهاز سیستم­های اطلاعاتی است.

واژگان کلیدی


دستگاه کاربر نهایی; سیستم اطلاعات سلامت;گروه کانونی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.