دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):608-614

رابطه¬ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

طاهره قلي پور, احمد شعباني

چکیده


مقدمه: منابع انسانی از ذخایر مهم یک سازمان محسوب می­شود. شفافیت نقش می­تواند موجب مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر کارها شود.  با توجه به اهمیت شفافیت نقش کتابداران، این مطالعه به منظور تعیین رابطه­ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان صورت گرفت.

روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی بود که  با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و با حجم نمونه 105 نفر  از بین کلیه کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (164 نفر) انجام شد.  ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه­ها با روش روایی محتوا و پایایی آن­ها با روش Cronbache's alfa coefficient محاسبه و مقادیر ضریب پایایی متغیرهای رضایت شغلی و شفافیت نقش به ترتیب برابر 89/ و 91/ حاصل گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده­ها، با استفاده از نرم­افزار SPSS، از روش‌های آماری Correlation Coefficient، و آزمون One-way ANOVA ، Independent T-test و آزمون LSD post hoc استفاده شد.

یافته­ها: بر اساس یافته­های مطالعه، همبستگی مثبت و معناداری بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران در کتابخانه‌های دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان وجود داشت (با مقدار سطح معناداریp=0/001 ). همچنین بین شفافیت نقش کتابداران و مولفه‌های رضایت شغلی از جمله: ارتباطات (p=0/018)، حقوق و دستمزد (p=0/037)، سرپرستی (p=0/003)، و شرایط کاری (p=0/046) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین شفافیت نقش کتابداران و سایر مولفه‌های رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.

نتیجه­گیری: شفافیت نقش موجب  رضایت  کارکنان و در نهایت تغییر بینش و نگرش فرد نسبت به وظایف  خواهد بود؛ با توجه به اهمیت رضایت شغلی کتابداران، و همبستگی مثبت میان رضایت شغلی و شفافیت نقش آن­ها، بررسی راهکارهایی جهت افزایش شفافیت نقش کتابداران پیشنهاد می­گردد.

 

 


واژگان کلیدی


شفافیت نقش; رضایت شغلی; کتابداران

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.