دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):659-670

نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تأمین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع

قدرت الله نوروزي, محمد شريف شاهي

چکیده


 

چکیده

مقدمه: مسئولیت مدنی پزشکان همواره یکی از مسائل مهم حقوقی بوده است. به همین دلیل، قوانینی که تا کنون در این باره وضع شده با چالشهای مختلفی مواجه گردیده است. ریشه این مشکلات مربوط به دیدگاههای متفاوت نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. در این مقاله با بررسی برخی از نظامهای حقوقی مشخص شد قوانین ایران پس از فراز و نشیبهای فراوان در روند قانونگذاری راه اعتدال را پیشه ساخته و با انتخاب تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت تقریباً توانسته با قوانین سایر کشورها همآهنگ شود. ولی رویه قضایی ما در این زمینه نتوانسته شکوفا شود تا در آراء خود مصلحت اجتماعی، سلامت جامعه و حقوق پزشکان را در کنار جبران زیانهای وارده مورد توجه قرار دهد.

واژگان کلیدی


مسئولیت مدنی؛ تقصیر؛ خطر، مصلحت اجتماعی؛ سلامت جامعه؛ جبران ضرر

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.