دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):625-635

امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان

حميد کشوري, آصفه حدادپور, بهجت طاهري, پژمان عقدک, مهران نصري

چکیده


مقدمه: آگاهی از چشم‌انداز، اهداف، مزایا و تاثیراتی که فناوری پزشکی از راه دور می‏تواند در ارتقا کیفیت خدمات، کاهش هزینه‏ها و افزایش دسترسی به انواع خدمات تخصصی و فوق‏تخصصی داشته باشد، به طور ناخودآگاه دست‏اندرکاران نظام سلامت را به سوی آشنایی و استفاده بیشتر از این فناوری سوق می‌دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان بود. 

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه  توصیفی -مقطعی  که در سال 1392 صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ستادی (120 نفر) معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان اصفهان بود. برای تعیین نمونه پژوهش از بین مدیران و کارشناسان افراد، دارای مدرک کارشناسی و سابقه خدمت بیش از 20 سال ، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمت بیش از 15 سال، افراد دارای مدرک دکترا و سابقه خدمت بیش از 15 سال  انتخاب شدند (60 نفر از کل جامعه شرایط شرکت در این مطالعه را داشتند). جمع‏آوری اطلاعات به روش مصاحبه انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از Cronbach's alpha 86/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‏ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) و نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. 

یافته‌ها: بیشترین فراوانی نمرات نگرش در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء کیفیت خدمات (1/65 درصد) مربوط به افراد دارای نگرش مطلوب و کمترین فراوانی (3/3 درصد) مربوط به افراد دارای نگرش نامطلوب است. عوامل داخلی تغییرات مدیریتی (100درصد )، تامین و تداوم اعتبارات (3/79درصد) به عنوان نقاط ضعف و ماهیت برنامه پزشکی از راه دور و ماهیت برنامه‏های سلامت (100درصد)، اهداف و تمایلات مدیران کنونی سازمان و انطباق آن با اهداف پزشکی از راه دور (100درصد)، برخورداری از منابع انسانی علاقمند به کار با رایانه در فعالیت‏های روزانه در سطوح محیطی (1/93درصد) به عنوان نقاط قوت سازمان شناخته شده اند. همچنین در زمینه متخصصین فناوری، سازمان دارای فرصت بوده و بازپرداخت حقوق متخصصان توسط سازمان‌های بیمه‌گر جز تهدیدهای سازمان محسوب می‌شود.  

نتیجه‌گیری: با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تعیین شده توسط مدیران و کارشناسان و مقایسه آنها با عوامل موفقیت و شکست تعیین شده نشان می‏دهد که در استان پتانسیل‏های زیادی برای اجرای پزشکی از راه دور وجود دارد و می توان با یک برنامه استراتژیک مناسب، پروژه‏-هایی در حوزه پزشکی از راه دور در استان اجرا نموده و قدمی در جهت نزدیک شدن به هدف آرمانی عدالت در سلامت برداشت.


واژگان کلیدی


برنامه ریزی استراتژیک؛ پزشکی از راه دور؛ دانشگاه

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.