دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):681-704

موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران

عباس جهانگيري

چکیده


مقدمه: هدف تفکر ناب آفرينش ارزش و ريشه کن کردن اتلاف ها می باشد. هدف از این مقاله شناسایی نظام مند میزان و موارد بکارگیری تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران بود.

روش بررسی : این مطالعه مروری نظاممند بود که در آذرماه 1393 خورشیدی صورت گرفت. در جستجو از کلمات کلیدی مربوط با مدیریت ناب در پایگاه های علمی Iranmedex، Magiran، Irandoc، SID و موتور جستجوگر Google، اقدام به جستجوی تحقیقات صورت گرفته شده در مراکز بهداشتی و درمانی ایران و صرف نظر از زمان انتشار آنان شد که مجموعاً 10550 تحقیق یافته شد. بعد از مطالعه ی آنان 10478 تحقیق به علت نامرتبط بودن، تکراری بودن و عدم دسترسی به متن کامل و چکیده از مطالعه حذف شدند، سپس اقدام به دسته بندی و تحلیل آماری 72 تحقیق باقیمانده توسط نرم افزار Excel 2010 شد.

یافته ها: 5S(9/6 درصد)، کایزن(3/8 درصد)، کنترل بصری(4/1 درصد)، نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی(1/18 درصد)، نقشه برداری جریان ارزش(8/2 درصد)، شبیه سازی(6/5 درصد)، پوکایوکه(7/9 درصد)، سیستم اطلاعات بیمارستانی(4/26 درصد)، نگهداری و تعمیرات (6/5 درصد) و شناسایی اتلافات (3/15 درصد)، مهمترین روش های نابسازی مراکز بهداشتی و درمانی ایران در تحقیقات صورت گرفته شده شناسایی شد. سال انتشار 7/84 درصد تحقیقات از 1386 خورشیدی به بعد بود.

نتيجه گيري: یافته ها نشان داد در هشت سال اخیر بخش عمده ای از ابزارهای مربوط به مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران بکارگیری شده است. در این میان رایانه ها بیشترین نقش را در نابسازی ایفا کرده اند. همچنین علاقه ی محققین ایرانی درمورد بهداشت و درمان ناب افزایش یافته است. به کارگیری، فرهنگ سازی و ترویج بهداشت و درمان ناب به کمک مهندسین صنایع، پیشنهاد اصلی به سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان است.


واژگان کلیدی


اتلاف; بهداشت و درمان ناب; تفکر ناب; ناب

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.