دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):615-624

نوآوری سازمانی در کتابخانه¬های دانشگاه¬ شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرضيه دژم خوي, مرتضي محمدي استاني, احمد شعباني, سعيد رجايي پور

چکیده


مقدمه: نوآوري سازماني مستلزم تبديل ‌ايده‌ها به اشکال قابل استفاده‌ سازماني است و ‌اين‌ ايده براي پيشبرد عملکرد سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر شیراز (دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز) بود.

روش بررسی: نوع مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه پژوهش شامل تمام مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز در سال 1390-1391 خورشیدی بود (151 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه­گیری Cochran تعداد 86 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم بود. ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از Cronbach's alpha محاسبه شد (93/0 α =). تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افراز SPSS V.16 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.

یافته­ها: وضعیت نوآوری سازمانی و دو مولفه نوآوری اداری و فنی در کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز بالاتر از حد متوسط است (66/0±42/3)، اما تفاوت بین ميانگين مؤلفه­هاي نوآوری سازمانی (اداری و فنی) معنادار بود (05/0 ≥ P). همچنین بین نظرات آزمودنی­ها درخصوص نوآوری سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، و سطح تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 > P)، اما در متغیر دانشگاه و نوع کار در کتابخانه تفاوت مشاهده شده در مولفه نوآوری اداری معنادار بود (05/0 ≥ P). به عبارت دیگر مدیران میزان نوآوری اداری را بیشتر از کارمندان بخش خدمات عمومی و خدمات فنی می­دانند.

نتیجه گیری: با توجه به اهميت روز‌افزون نوآوري در سازمان‌ها، کتابخانه‌هاي دانشگاهي نيز از اهميت ويژه‌اي در اين مورد برخوردار شده‌اند. مديريت کتابخانه‌هاي دانشگاهي با ایجاد محيط کاري مناسب براي کتابداران و کارکنان خود مي‌تواند ارايه خدمات خود را بهبود بخشيده و نيازهاي اطلاعاتي مراجعه کنندگان را بهتر برآورده سازد.


واژگان کلیدی


نوآوری؛ نوآوری سازمانی؛ دانشگاه شیراز؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ کتابخانه های دانشگاهی

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.