دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):671-680

بررسی انواع مدل های شایستگی مدیران بیمارستان¬ها

هادي حياتي, الهام دادگر, علي جنتي

چکیده


مقدمه:  همه مدیران چهار وظیفه اساسی برنامه ریزی،سازماندهی، رهبری و کنترل را بر عهده دارند. مدیران باید شایستگی هایی را که آنها را قادر می سازد عملکردشان را به صورت اثربخش انجام دهند ،توسعه دهند. این شایستگی ها اغلب به صورت مدل های شایستگی نشان داده می شوند. هدف مطالعه حاضر شناسایی مدل های شایستگی مدیران بیمارستان ها  به منظور استخراج شایستگی های مورد نیاز آنها بوده است.  

روش بررسی: این مطالعه، یک بررسی سیستماتیک می باشد که جستجوی مقالات در دسترس در بانک­های اطلاعاتی Google scholar، Emerald، ProQuest، Scopus ، Science direct و همچنین وب سایت سازمان جهانی بهداشت با کلید واژه هایی هم چون«Competency & hospital management, Competency & healthcare manager, Competency & healthcare administration, Competency & health administration, Competency & health executive» صورت گرفت.کیفیت. نتایج بررسی مطالعات انتخاب شده بوسیله 2 نفر مستقل انجام گردید و مبتنی بر اهداف بصورت کیفی استخراج و تحلیل گردیدند. در نهایت 12مقاله و گزارش که  حاوی  پرسشنامه یا مدل جهت ارزیابی شایستگی های مدیران بیمارستان بودند، انتخاب شدند.

یافته ها: مدل های شایستگی مختلفی از 8 مقاله و گزارش بدست آمد و با هدف مقایسه این مدل ها 15 تا از بیشتری و متداول ترین شایستگی ها در مطالعات بدست امدکه مهارت ارتباطی و دانش محیط بهداشتی درمانی با 7 بار تکرار، بیشترین فراوانی را در بین مقالات منتخب داشت و به عنوان مهمترین شایستگی شناسایی شد. از میان مدل های موجود، مدل Robbin Pillay با داشتن بیشترین تعداد از مهارت هادکاملترین مدل شناخته شد. 

نتیجه گیری: جهت انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها باید لیستی از شایستگی های مورد نیاز آنها موجود باشد تا انتخاب آنها بر اساس اصول شایسته سالاری انجام پذیرد و از عزل و نصب سلیقه ای آنها جلوگیری شود . مدل های شایستگی ابزارهای مفیدی برای تعیین این شایستگی ها می باشند به شرط اینکه بسته به شرایط خاص هر کشور مورد استفاده قرار گیرند.


واژگان کلیدی


مدل های شایستگی ، مدیران بیمارستان

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.