دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):575-583

نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران

محسن شفيعي نيک آبادي, جعفر ضامني خجسته

چکیده


مقدمه: امروزه تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی و انگیزه بالا در کنار بکارگیری ابزارهای نوبن فناوری اطلاعات، کسب و انتقال دانش در سازمان را تسهیل و یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند.  هدف این مطالعه تعیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران بوده است.

روش بررسی: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بود. برای جمع آوری داده های مربوط به تحلیل فرضیه های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن به تائید اساتید دانشگاه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب   Cronbach’s alpha که 92 درصد بود، تائید شد. جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستان بخش‌های اداری و خدماتی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران در پاییز سال 1393 خورشیدی بود که بر اساس فرمول نمونه‌گیری Cochran و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، نمونه آماری به حجم 113 نفر تعیین و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل ‌و آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار استنباطی و به طور مشخص مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد و ابزارهای فناوری اطلاعات در این رابطه‌ می توانند نقش میانجی داشته و آن را تقویت کنند.

نتیجه گیری: بیمارستان های تامین اجتماعی با ارتقای انگیزه و توانایی کارکنان، یادگیری سازمانی را ارتقا و با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و روزآمد، سطح آن را بهبود و فرآیند یادگیری سازمانی را تسریع خواهند بخشید.


واژگان کلیدی


ظرفیت جذب دانش؛ یادگیری سازمانی؛ ابزارهای فناوری اطلاعات؛ توانایی کارکنان

تمام متن:

PDF



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.