دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45):584-594

تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی

زکيه پيري, صديقه عرفاني, اسداله خديوي

چکیده


چکیده

مقدمه: در حال حاضر معماری سیستم های اطلاعاتی، به عنوان یک گام ضروری در پروسه ایجاد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شده است. ارزیابی مداوم سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای تعیین میزان دستیابی به اهداف آن ضروری می باشد. این مطالعه به منظور تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی انجام گرفته است.

روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه کیفی است که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1392-1393 انجام شده است.20 نفر مشارکت کننده از نخبگان در حیطه سیستم های اطلاعاتی از طریق نمونه گیری هدفمند و در دسترس از دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و از یک چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 86 سوال استفاده شد. و از سایر روش ها به عنوان روش تکمیلی در جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. 

یافته ها:  برای ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی، شش مولفه اصلی قابلیت کارکردی، قابلیت اطمینان، قابلیت بکار گرفته شدن، قابلیت کارایی، قابلیت نگهداری شدن و قابلیت حمل شدن از تحلیل داده ها استخراج گردید و برای هرکدام از مولفه ها به ترتیب 12 شاخص،8 شاخص، 24 شاخص، 21 شاخص،13 شاخص و 8 شاخص و نیز روشهای محاسبه هریک از شاخص ها معرفی گردید.

نتیجه گیری: مطالعه فوق شاخص های لازم برای ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی را فراهم می نماید و بیمارستان ها با استفاده از این شاخص ها می توانند به خود ارزیابی نرم افزار سیستم های اطلاعات بیمارستانی بپردازند.

واژگان کلیدی


معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی – ارزیابی – شاخص

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.