دوره 13، شماره 4، 1395 (شماره پیاپی 50):253-259

ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی

مهرنوش شاهمرادی, سید محمد فیروزآبادی, نیلوفر محمدزاده

چکیده


مقدمه: آزمایشگاه‌های بیوشیمی، اطلاعات مهمی را از وضعیت سلامتی افراد برای اقدامات و تصمیمات بالینی فراهم می‌نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و ارزش‌گذاری عناصر اطلاعاتی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی تشخیص طبی و تعیین حداقل مجموعه داده‌های بومی لازم برای طراحی آن بود.

روش بررسي: روش این پژوهش، کاربردی و مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش را آزمایشگاه‌های بیوشیمی بیمارستانی و غیر بیمارستانی بخش خصوصی استان اصفهان تشکیل داد که نمونه‌گیری از آن‌ها به روش دسترسی آسان انجام گرفت. ابزار پژوهش، چک‌لیست و پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید رسید. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های t، Independent t، Friedman و Leven در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: میانگین استفاده از عناصر اطلاعاتی استاندارد در بخش غیر بیمارستانی و بیمارستانی به ترتیب 7/61 و 2/61 درصد به دست آمد. کمترین میزان رعایت استاندارد در بخش اطلاعات پزشکان، مراکز ارجاع دهنده و اطلاعات هویتی و بیشترین میزان نیز در بخش حسابداری بود. نتایج ارزش‌گذاری نشان داد که برخی عناصر اطلاعاتی، میانگین ارزشی بالایی داشت، اما در سیستم لحاظ نشده بود و برخی از عناصر اطلاعاتی موجود، دارای میانگین ارزشی کمی بود.

نتيجه‌گيري: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود استفاده گسترده از سیستم‌های اطلاعاتی آزمایشگاه بیوشیمی در کشور، حداقل مجموعه داده‌های لازم و استانداردهای بین‌المللی در طراحی آن‌ها لحاظ نشده‌ است. با توجه به تفاوت‌های کاربردی و حوزه تخصصی این سیستم‌ها، استفاده از حداقل مجموعه داده‌ بومی برای طراحی نرم‌افزار آن، ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی


سیستم اطلاعات آزمایشگاه؛ بیوشیمی؛ سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ حداقل مجموعه داده

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.