دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):426-431

ارزیابی مطابقت مجلات انگلیسی‌ زبان علوم پزشکی ایرانی با معیارهای عینی پذیرش مجلات در پایگاه‌ اطلاعاتی Scopus

شهرام صدقي, سميه غفاري هشجین

چکیده


مقدمه: نمایه شدن نشریات علمی کشورها در نمایه‌نامه‌های استنادی جهانی، به اعتلای رتبه علمی آن‌ها در سطح جهان و افزایش سهم مشارکت در تولید علم جهان کمک می‌‌نماید. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی مطابقت مجلات انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایرانی نمایه نشده در پایگاه اطلاعاتی Scopus با معیارهای عینی پذیرش مجلات در این پایگاه بود.

روش بررسی: این مطالعه، توصیفی از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را شماره آخر 52 عنوان مجله انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایران که در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمایه نشده بودند، تشکیل داد. داده‌ها با مشاهده سایت‌های ارایه دهنده مجلات و با ابزار چک‌لیست جمع‌آوری گردید. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 7/32 درصد نشریات فاقد ویراستار خارجی و 6/59 درصد فاقد نویسنده خارجی بودند. 6/77 کل چکیده‌ها ساختار یافته بود. میزان خوداستنادی پایین گزارش شد و بیش از 70 درصد نشریات، به صورت منظم منتشر می‌شدند. 49 درصد نشریات نیز خروجی EndNote داشتند.

نتیجه‌گیری: نشریات در بیشتر معیارها وضعیت مطلوبی داشتند، اما سطح پایین همکاری با نویسندگان و ویراستاران خارجی و درصد کم مجلات دارای خروجی EndNote، از جمله موارد ضعف محسوب می‌شود که نیاز به توجه بیشتری دارد.


واژگان کلیدی


نشریات؛ پایگاه Scopus؛ ایران

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.