دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):388-393

ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران با به کارگیری مدل DeLone و McLean

سجاد شکوهيار, آناهيتا صفاجو, امير اسلام‌جو, محسن رفيعي

چکیده


مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه ارزش افزوده و قابلیت‌های بسیاری دارد و با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی، انقلابی در ارایه خدمات
بهداشتی- درمانی به شمار می‌رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران بر اساس مدل DeLone و McLean صورت گرفت.

روش بررسي: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن بر اساس نظر خبرگان و محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha تأیید شده بود، در سال 1394 جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها را 61 نفر از کارکنان داروخانه، پرستاران و سرپرستاران بخش‌های زنان، جراحی و کودکان بیمارستان شریعتی تهران تشکیل داد که از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه به طور غیر مستقیم بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تأثیر داشت.

نتيجه‌گيري: در سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستان مورد مطالعه، عناصر اطلاعاتی کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تأثیرگذار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت تأثیرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب شامل کیفیت سیستم، رضایت کاربران و کیفیت اطلاعات می‌باشد. بنابراین، توجه به سه متغیر فوق می‌تواند نقش تأثیرگذاری در ارتقا و بهبود سیستم‌های فعلی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی جدید داشته باشد.

واژگان کلیدی


سیستم اطلاعات داروخانه؛ مدل DeLone و McLean؛ کیفیت سیستم

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.