دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):394-398

دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن‌ها

اعظم صباحي, ليلا احمديان, رضوان انصاری, فاطمه صالحي, مقدمه میرزایی

چکیده


مقدمه: کسب دانش، آموزش و تعدیل عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبي- عروقي، نه تنها باعث کاهش هزینه‎های بهداشتی می‎گردد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی بیماران و جلوگیری از پذیرش‎های مجدد نیز کمک خواهد کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه بیماران قلبی در رابطه با کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان بود.

روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 200 بیمار قلبی انجام شد. داده‎ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای‎ جمع‌آوری گردید که روایی آن توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از روش آزمون- بازآزمون تأیید شده بود. از آمار توصیفی (فروانی و درصد) و تحلیلی (آزمون‌های 2c و Marginal independence) جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: پس از تشخیص بیماری، 5/80 درصد (161 نفر) از بیماران قلبی جهت ارتقای دانش خود در رابطه با بیماریشان تلاش کرده بودند که همه آن‌ها برای کسب دانش از پزشک معالج خود به عنوان منبع کسب دانش کمک گرفتند. به طور کلی، از افرادی که کسب دانش داشتند، 7/90 درصد (146 نفر) در رابطه با دلایل ابتلا به بیماری کسب دانش کرده بودند. درصد کمی از بیماران، استفاده از لوح‎های فشرده آموزشی را جهت ارتقای دانش خود مناسب دانستند.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر می‎تواند به منظور برنامه‎ریزی جهت ارتقای دانش سلامت بیماران مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی رايج‎ترين منابع مورد استفاده، امکان فراهم‎آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می‎نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می‎سازد.


واژگان کلیدی


بیماری‎های قلبی- عروقی؛ درمان؛ سواد سلامت؛ کسب دانش

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.