دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):438-444

خدمات نوین کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در عرصه سلامت: مقاله مروری روایتی

حسن اشرفی ريزی, نيلوفر هدهدی نژاد, ليلا شهرزادی, محمدرضا سليمانی

چکیده


دسترسی سریع کاربران به اطلاعات سلامت معتبر و روزامد و همچنین، قابلیت‌های کتابداران و اطلاعﺭﺳﺎنان پزشکی، حضور آن‌ها را در عرصه‌های مختلف سلامت ضروری ساخته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نقش‌ها و خدمات نوین کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در عرصه سلامت بود. روش این پژوهش به صورت مروری روایتی بود. جستجو در سال‌های 1393 و 1395 در بازه زمانی سال‌های 2002 تا 2016 در پایگاهﻫﺎی اطلاعاتی Magiran، Noormags، SID، PubMed، Science Direct، Emerald، Eric، LISA و
Web of Science (این پایگاه‌ها جزء پایگاه‌های اصلی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی می‌باشند) با استفاده از کلید واژهﻫﺎیی مانند «اطلاعﺭسانی پزشکی، کتابداری و اطلاعﺭسانی پزشکی، کتابدار بالینی، کتابدار بیمارستانی، نقش‌ها، خدمات و...» و نیز واژه‌های مرتبط صورت گرفت. پس از مطالعه و ارزیابی محتوایی مقالات، نقش‌ها و خدمات جدید کتابداران پزشکی شناسایی گردید. یافته‌ها نشان داد که حوزه فعالیت کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی فراتر از کتابخانه‌ها است و با توجه به دارا بودن توانایی‌ها و قابلیت‌های فراوان، قادر هستند تا در حیطه‌های مختلف سلامت به ارایه خدماتی مانند آموزش سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی، سواد سلامت، اطلاع‌سنجی سلامت، اطلاع‌رسانی سلامت، خدمات بالینی، پژوهش‌یاری سلامت و طراحی و توسعه نظام‌های بازیابی اطلاعات سلامت بپردازند. کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی باید در قالب نقش‌ها و خدمات جدید، رضایت بیماران و خانواده آن‌ها، کادر درمان و دانشجویان و اعضای هیأت علمی را در زمینه اطلاعات سلامت، برآورده سازند.

واژگان کلیدی


کتابداران پزشکی؛ خدمات؛ نقش‌ها

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.