دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55):103-109

تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان به استفاده از سلامت الکترونیک

یوسف مهدی‌پور, جهانپور علی‌پور, افسانه کریمی, سعید ابراهیمی

چکیده


مقدمه: سلامت الکترونیک یا e-Health، به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در مراقبت سلامت می‌باشد و به منظور ارایه خدمات مطلوب ایجاد شده است. چارچوب استفاده از
e-Health باید بر اساس ادراک و عوامل مؤثر بر آن طراحی گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به استفاده از خدمات e-Health بود.

روش بررسي: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. جامعه مورد بررسی، شامل تمام پزشکان شاغل در پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه بود که 140 نفر از آن‌ها در این مطالعه شرکت کردند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه محقق ساخته بر اساس متغیرهای مدل‌های Davis و Dunnebeil و همکاران پس از سنجش و تأیید روایی و پایایی آن، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (رگرسیون خطی و چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: تمایل به استفاده از e-Health در میان پزشکان مشارکت کننده در حد متوسط بود. ارزیابی مدل ساختاری نشان داد که سهولت استفاده از e-Health، تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده و تمایل رفتاری استفاده از آن داشت. سودمندی درک شده نیز اثر مثبتی را بر تمایل رفتاری استفاده از e-Health نشان داد. همچنین، متغیرهای بیرونی تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده از e-Health داشتند.

نتيجه‌گيري: به هر میزان درک سهولت استفاده و سودمندی فن‌آوری‌های سلامت الکترونیک در میان کارکنان بهداشت و درمان بالاتر باشد، به طور قطع پذیرش و تمایل به استفاده از آن هم بیشتر خواهد بود. بنابراین، برای استفاده از خدمات e-Health در جهت ارایه مراقبت‌های پزشکی جامع، باید آموزش‌های کافی در نظر گرفته شود و موانعی همچون موانع ساختاری، مالی و نگرشی قبل از این که خدمات e-Health به مرحله اجرا برسد، رفع گردد.


واژگان کلیدی


پزشکان؛ سلامت الکترونیک؛ تمایلات؛ استفاده

تمام متن:

PDF