دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55):124-129

چالش‌های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون

هاجر ستوده, معصومه روایی, مهدیه میرزابیگی, زهرا مزارعی

چکیده


مقدمه: حوزه دگرسنجی با وجود مزایای بسیار برای ارزیابی پژوهش، به دلیل نوپایی و تأثیر از محیط پویای وب، با چالش‌هایی روبه‌رو است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقاط ضعف دگرسنجه‌ها و چالش‌های به کارگیری آن‌ها در ارزیابی پژوهش و نمایان ساختن ابعادی از این شاخص‌ها که خود نیازمند ارزیابی است، انجام شد.

روش بررسي: این پژوهش از نوع توصیفی بنیادین بود که در آن به کمک روش تحلیل مضمون، محتوای آثار پیرامون تحلیل استنادی و دگرسنجی تحلیل گردید. جمع‌آوری داده‏‌ها، با مرتبط‌ترین آثار آغاز شد و تا مرحله اشباع اطلاعات ادامه یافت. داده‌ها به کمک روش مقايسه‌‌اي مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: مهم‌ترین چالش‌های دگرسنجی عبارت از «احتمال دستکاری شاخص‌ها، عدم تفکیک انگیزه‌های مثبت و منفی، پوشش نامتوازن منابع، ناسازگاری و ابهام و گوناگونی منابع وب اجتماعی، سوگیری، بی‌ثباتی و نوسان، سرشت متغیر وب اجتماعی، یکسان دانستن ارزش دگرسنجه‌ها، ضعف ابزارها و مبانی نظری و استانداردها، عدم امکان سنجش نوع و زمینه استفاده و در نهایت ضعف در سنجش کیفیت» بود.

نتيجه‌گيري: اگرچه دگرسنجي نقاط قوت منحصر به فرد بسیاری دارد که می‌تواند تحليل استنادی را تقویت کند، اما از ضعف‌های بنیادینی نیز رنج می‌برد که کاربرد محتاطانه و هوشیارانه آن را می‌طلبد. در غیر این صورت، به کارگیری زودهنگام و شتاب‌زده آن می‌تواند نتایج ارزیابی پژوهش را تحریف نماید.


واژگان کلیدی


ارزيابي پژوهش؛ دگرسنجي؛ تحليل استنادي؛ شاخص‌هاي استناد

تمام متن:

PDF