دوره 14، شماره 5، 1396 (شماره پیاپی 57):205-210

مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار متخصصان مقیم در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید عبدالحسین موسوی ریگی, مژده دراهکی, سعید ابراهیمی

چکیده


مقدمه: با توجه به اهمیت بخش اورژانس به عنوان قلب سیستم‌های بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تخصیص بند 3 دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت به حضور متخصصان مقيم در بيمارستان‌هاي دولتي، تلاش می‌کند که مردم خدمات به هنگامی را دریافت نمایند. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار متخصصان مقیم در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.

روش بررسي: این تحقیق از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گرفت. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، آمار مربوط به شاخص‌های عملکردی اورژانس طی سال‌های 1392 و 1393، با مراجعه به معاونت درمان استخراج گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Paired t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت شاخص‌ها به صورت توصیفی ارایه شد.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در میانگین درصد شاخص‌های «بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت، خروج بیماران از اورژانس کمتر از 12ساعت، ترک با رضایت شخصی و مدت زمان تریاژ در اورژانس» مشاهده شد (050/0 > P)، اما تغییرات میانگین شاخص درصد احیای ناموفق از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

نتيجه‌گيري: برنامه حضور متخصصان مقیم در بیمارستان‌ها، باعث بهبود شاخص‌های عملکردی اورژانس می‌شود و در صورت تداوم و اصلاح مستمر آن می‌تواند منجر به ارتقای سایر شاخص‌های بیمارستانی و در نهایت، ارتقای سلامت جامعه گردد.


واژگان کلیدی


دستورالعمل‌ها؛ متخصص؛ برنامه‌ریزی سلامت؛ اصلاحات نظام بهداشتی؛ اقامت پزشکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Emami Razavi SH. Health system reform plan in Iran: Approaching Universal Health Coverage. Hakim Health Sys Res 2016; 18(4): 329-35. [In Persian].

Ministry of Health and Medical Education. Set of instructions healthcare sector evolution plan [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://mui.ac.ir/sites/default/files/up_file/link/pdf/100.89p1.pdf. [In Persian].

Mayer TA, Cates RJ, Mastorovich MJ, Royalty DL. Emergency department patient satisfaction: customer service training improves patient satisfaction and ratings of physician and nurse skill. J Healthc Manag 1998; 43(5): 427-40.

Yousefzadeh Chabok S, Mohtasham Amiri Z, Haghdoost Z, Mohseni M, Asadi P, Kazemnezhad Leili E. Patients discharged before and after presence of medical emergency specialists. J Holist Nurs Midwifery 2014; 24(1): 64-70. [In Persian].

Nasiri Pour AA, Riyahi L, Gholami Pour M. Effect of the presence of a full-time specialist in gynaecology and obstetrics hospital length of stay in Yazd Social Security. J Med Counc I R Iran 2010; 28(2): 169-75. [In Persian].

Center for Public Relations and Information. The annual report important actions of priority of ministry of health, treatment and medical training in eleventh government [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/kholase%20amalkard.pdf. [In Persian].

Emamirazavi SH, Maasomi G, Jalili M, Siah-Tir M. Emergency department performance index [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/0056-shakhes.pdf. [In Persian].

Iranian Students News Agency (ISNA). Increased patient staying in emergency department due to lack of beds [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.isna.ir/news/94021407570. [In Persian].

Horwitz LI, Green J, Bradley EH. US emergency department performance on wait time and length of visit. Ann Emerg Med 2010; 55(2): 133-41.

Trzeciak S, Rivers EP. Emergency department overcrowding in the United States: An emerging threat to patient safety and public health. Emerg Med J 2003; 20(5): 402-5.

Commission of Educational Programs Development in Iran Ministry of Health and Medical Education. Educational program and emergency medicine criteria [Online]. [cited 2008]; Available from: URL:

http://zums.ac.ir/files/education/files/course/264_920_CurriculumTakh_Emergency.pdf. [In Persian].

Tabibi SJ, Najafi B, Shoaie S. Waiting time in the emergency department in selected hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2007. Pajouhesh Dar Pezeshki 2009; 33(2): 117-22. [In Persian].

Jafari Sirizi M, Seyedin S, Aghlmand S, Seyed Mahmodi M. Performance indicators of emergency departments following the implementation of specialist residency program under the health sector evolution plan in public hospitals of west Azerbaijan Province. J Health Adm 2017; 20(67): 50-63. [In Persian].

Hashemi B, Baratloo A, Rahmati F, Forouzanfar MM, Motamedi M, Safari S. Emergency department performance indexes before and after establishment of emergency medicine. Emergency 2013; 1(1): 20-3.

Movahednia S, Partovishayan Z, Bastani M. A survey of timing indicators of emergency department at Firoozgar Hospital: 2012. J Health Adm 2013; 16(51): 95-102. [In Persian].

Duno R, Pousa E, Sans J, Tolosa C, Ruiz A. Discharge against medical advice at a general hospital in Catalonia. Gen Hosp Psychiatry 2003; 25(1): 46-50.

Pages KP, Russo JE, Wingerson DK, Ries RK, Roy-Byrne PP, Cowley DS. Predictors and outcome of discharge against medical advice from the psychiatric units of a general hospital. Psychiatr Serv 1998; 49(9): 1187-92.

Razavian F, Khodadadi J, Vafaee K, Ahmadi F. Compare rates and reasons patients discharged against medical advice before and after the implementation of healthcare reform plan in the Kamkar Arabnia Hospital at the Last Quarter of 2013 and First Quarter of 2014 and Second Half of 2014. Proceedings of the National Conference of the 11th Governments Performance Review in the Field of Health; 2015 May 5-6; Tehran, Iran. [In Persian].

Montazar SH, Amooei M, Sheyoei M, Bahari M. Results of CPR and contributing factor in emergency department of Sari Imam Khomeini Hospital, 2011-2013. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(111): 53-8. [In Persian].

Bowker L, Stewart K. Predicting unsuccessful cardiopulmonary resuscitation (CPR): A comparison of three morbidity scores. Resuscitation 1999; 40(2): 89-95.

Jafarian A. Evaluation of succesful cardiopulmonary ressuscitation (CPR) rate in haftom teer hospital. Razi J Med Sci 2002; 9(30): 327-31. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.