دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55):138-141

میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394

راحيل قربانی‌نیا, علی خضری, سپیده کمالی, نجمه قربانی

چکیده


مقدمه: میزان رضایت شغلی پرستاران، نشان دهنده نگرش مثبت یا منفی آنان نسبت به حرفه خودشان است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت خدمات پرستاری تأثیرگذار باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394 بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه را 195 نفر از پرستاران بیمارستان پاستور بم تشکیل داد. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه روا و پایای رضایت‌سنجی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بیشترین میزان رضایت کارکنان پرستاری از آموزش‌های داده شده از طرح تحول نظام سلامت (1/42 درصد نسبتاً راضی) و کمترین میزان رضایت آن‌ها از افزایش تعداد مراجعان (1/64 درصد کاملاً ناراضی) بود. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که بین تعداد مراجعان، کیفیت فعالیت‌های تشخیصی درمانی، نحوه رسیدگی به پیشنهادها و درخواست‌ها، رضایت از برخورد بیماران و همراهان، آموزش‌های داده شده و امکانات محل کار با رضایتمندی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: بسیاری از کارکنان از اجرای طرح تحول رضایت نداشتند و این مسأله بر عملکرد و کیفیت کار پرستاران تأثیر می‌گذارد. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند برای مدیران و مسؤولان بیمارستان جهت برنامه‌ریزی بهتر برای این گروه استفاده شود.


واژگان کلیدی


پرستاران؛ رضایت کارکنان؛ تحول سلامت؛ اجرای طرح تحول

تمام متن:

PDF