دوره 13، شماره 6، 1395 (شماره پیاپی 52):386-387

کمبود وقت: نوع دیگری از نابرابری در سلامت

مصطفی امینی رارانی

چکیده


-

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.