دوره 14، شماره 3، 1396 (شماره پیاپی 55):110-115

بررسي عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اينترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن‌آوری: مطالعه موردی در بیمارستان‌های شهر مشهد

یوسف رمضانی, فریبرز رحیم‌نیا

چکیده


مقدمه: بسیاری از سازمان‌های عمومی و خدماتی، از اینترنت در جهت ارایه خدمات بهینه به ارباب رجوع بهره می‌برند. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اينترنتی بیمارستان انجام شد.

روش بررسي: این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعان مجدد به خدمات اینترنتی بیمارستان‌های شهر مشهد بود. بدین ترتیب، با استفاده روش نمونه‌گیری در دسترس، 160 نفر انتخاب شدند. داده‌هاي مورد نیاز به وسیله پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: ضریب مسیر نگرش مراجعان به استفاده از اینترنت بر گرایش آن‌ها، 389/0 به دست آمد که تأثیر مثبت و معنی‌داری را نشان داد. ضریب مسیر سودمندی درک شده و سهولت درک شده توسط مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان‌ها بر نگرش به ترتیب 314/0 و 403/0 محاسبه گردید که بیانگر تأثیر مثبت و معنی‌داری بود. ضریب مسیر گرایش مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان‌ها بر مراجعه مجدد بیماران برای استفاده از خدمات اینترنتی، 354/0 و نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌داری بود. همچنین، یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار سهولت درک شده بر سودمندی درک شده با ضریب مسیر 563/0 بود.

نتيجه‌گيري: تسهیل امکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و آموزش‌هایی در خصوص استفاده از این سیستم‌ها، باعث می‌شود که افراد به جای مراجعه حضوری برای دریافت خدمات، از اینترنت استفاده نمایند و از مزایای آن آگاه و بهره‌مند شوند.


واژگان کلیدی


بیماران؛ اینترنت؛ بیمارستان‌ها؛ فن‌آوری

تمام متن:

PDF