در نوبت چاپ

بررسی مؤلفه‌های حقوقی قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم جهانبخش, اصغر احتشامي, مهرناز حسین‌زهی

چکیده


-

واژگان کلیدی


برون‌سپاری؛ بخش خصوصی؛ قراردادها؛ بیمارستان‌ها