دوره 14، شماره 4، 1396 (شماره پیاپی 56):150-154

بررسی مؤلفه‌های حقوقی قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم جهانبخش, اصغر احتشامی, مهرناز حسین‌زهی

چکیده


مقدمه: طی چندین سال گذشته، برون‌سپاری با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کنترل هزینه‌ها در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی از بیمارستان‌ها به برون‌سپاری بخش‌های مختلف از جمله بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته‌اند. از آن‌جا که این بخش منبع اطلاعات محرمانه بهداشتی افراد است و تلفیق آن با بخش خصوصی قابل تأمل می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های حقوقی قراردادهای برون‌سپاری بخش‏های مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‏های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

روش بررسي: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، متن قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت با استفاده از چک‌لیست در چهار محور «مفاد قرارداد، قراردادهای واگذاری، محرمانگی اطلاعات بیماران و وضعیت ملزومات و ابزار» در پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به برون‌سپاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته بودند، بررسی شد. محورهای مذکور با هماهنگی امور حقوقی دانشگاه بر اساس مطالعه قراردادهای واگذاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی در حد فراوانی توصیف گردید.

يافته‌ها: بیشترین فراوانی رعایت مؤلفه‌های حقوقی در نسخ قراردادهای بیمارستان‌های برون‌سپاری شده، به مؤلفه محرمانگی اطلاعات بیماران با فراوانی 1/47 درصد و کمترین فراوانی نیز به مؤلفه ابزار و ملزومات اختصاص داشت که هیچ یک از ابعاد این مؤلفه رعایت نشده بود. علاوه بر این، از بین پنج بیمارستان مورد بررسی، بیشترین فراوانی به یک بیمارستان آن هم با 5/35 درصد مربوط بود که نشان دهنده عدم توجه بیمارستان‌ها و پیمانکاران به ابعاد حقوقی برون‌سپاری می‌باشد.

نتيجه‌گيري: مؤلفه‌های حقوقی مندرج در قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‏های مورد مطالعه، به توجه قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد. نتایج به دست آمده می‌تواند توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف حفظ محرمانگی و حریم خصوصی بیماران به هنگام برون‌سپاری اطلاعات سلامت، مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


برون‌سپاری؛ بخش خصوصی؛ قراردادها؛ بیمارستان‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Kahraman C, Engin O, Kabak O, Kaya I. Information systems outsourcing decisions using a group decision-making approach. Eng Appl Artif Intell 2009; 22(6): 832-41.

Alipour M, Badiei H, Shahnavaz A, Rasolinejad A. A study of obstacles in the way of implementing the general policies of article 44 of the constitution in the public organizations of Zanjan province. Productivity Management (Beyond Management) 2012; 6(22): 145-65. [In Persian].

Hirschheim R, Lacity M. The myths and realities of information technology insourcing. Commun ACM 2000; 43(2): 99-107.

Asushe A, Divandari D, Karami A, Yazdani HR. Identifying CSFs in risk management of information systems outsourcing projects in Iranian commercial banks. Journal of Information Technology Management 2009; 1(3): 3-18.

Barthélemy J, Quelin BV. Complexity of outsourcing contracts and ex post transaction costs: An empirical investigation. Journal of Management Studies 2006; 43(8): 1775-97.

Jacobson T. IT outsourcing in us hospitals: Potential benefits and risks [MSc Thesis]. Eugene, OR: University of Oregon; 2004. 2017.

Barthélemy J. The seven deadly sins of outsourcing. ACAD Manage Perspect 2003; 17(2): 87-98.

Gupta A, Goyal RK, Joiner KA, Saini S. Outsourcing in the healthcare industry: Information technology, intellectual property, and allied aspects. Inf Resour Manag J 2008; 21(1): 26.

Ferdosi M, Farahabadi Sayed M, Jandagheian M, Haghighat M, Naghdi P. Outsourcing effectiveness of admission units of imaging centers in Ayat O Allah Kashani hospital to non-governmental sector1. Hospital 2011; 10(3): 1-10. [In Persian].

Firoozbakht M, Faghihi M. Reviewing factors affecting ICT outsourcing services (Case Study of Karaj Municipality). Iranian Journal of Public Administration Mission 2017; 7(4): 77-91. [In Persian].

Arab Mazar Yazdi M, Rafiee A. Audit of information technology outsourcing: A preference or necessity? Audit Science 2011; 11(5): 28-48. [In Persian].