در نوبت چاپ

وضعيت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات استناد کننده به تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در Web of Science طی سال‌های 2014- 2010: یک مطالعه علم‌سنجی

محمدرضا علی‌بیک, محمد خراباتي نشين

چکیده


-

واژگان کلیدی


استناد؛ علم‌سنجی؛ دانشگاه‌ها؛ پایگاه؛ Web of Science