دوره 14، شماره 4، 1396 (شماره پیاپی 56):174-180

وضعيت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات استناد کننده به تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال‌های 2014-2010: یک مطالعه علم‌سنجی

محمدرضا علی‌بیک, محمد خراباتی نشين

چکیده


مقدمه: استناد، از جمله اصول اساسی تألیفات پژوهشی به شمار می‌رود. از این‌رو، محققان و سازمان‌های متبوع آن‌ها همواره می‌کوشند تا به وسیله تمهیداتی، میزان جذب استناد آثار خود و از رهاورد آن نرخ استنادی خود را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور انجام شد.

روش بررسي: این پژوهش از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی صورت گرفت و در آن از روش سرشماری استفاده گردید. جامعه مورد بررسی شامل مجموعه مقالات استناد کننده به مقالات محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال‌های 2010 تا 2014 بود. داده‌ها با استفاده از فراوانی، درصد و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: طی بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2014، با گذشت زمان، میانگین سرعت استناد به مقالات افزایش یافت و با افزایش تعداد مقالات، میزان استناد به مقالات نیز رشد چشمگیری را نشان داد. هرچند میانگین استناد به ازای هر مقاله پایین بود، اما میزان خوداستنادی در حد قابل قبول بین 1 تا 3 درصد گزارش گردید.

نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه حاضر می‌تواند در جهت کاهش موانع عدم رؤيت‌پذيري و استناد كه مهم‌ترين عوامل رشد شاخص‌هاي علم‌سنجي مقالات محققان تراز اول علوم پزشكي كشور است، مفيد باشد.


واژگان کلیدی


استناد؛ علم‌سنجی؛ دانشگاه‌ها؛ پایگاه؛ Web of Science

تمام متن:

PDF

مراجع


Kulkarni AV, Busse JW, Shams I. Characteristics associated with citation rate of the medical literature. PLoS One 2007; 2(5): e403.

Cronin B. The citation process: The role and significance of citations in scientific communication. London, UK: Taylor Graham, 1984.

Ajiferuke I, Lu K, Wolfram D. A comparison of citer and citation-based measure outcomes for multiple disciplines. J Assoc Inf Sci Technol 2010; 61(10): 2086-96.

Omrani E. A review of indicators of evaluation of research outcome. Faslname-Ketab 2007; 18(3): 157-76. [In Persian].

Clarivate Analytics. Web of Science [Online]. [cited 2014]; Available from: URL:

https://clarivate.com/products/web-of-science

Rahimi S, Osareh F, Karami T. Visualizing the structure of Iranian medical science publications. International Journal of Information Science and Management 2014; 12(2): 19-33.

Wouters P. The citation culture [PhD Thesis]. Amsterdam, Netherlands: University of Amsterdam; 1999.

Garfield E. How ISI selects journal for coverage: Quantitative and qualitative considerations. Essays of an Information Scientist 1990; 13(2): 185.

Garfield E, Sher IH. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing. J Assoc Inf Sci Technol 1963; 14(3): 195-201.

Garfield E, Welljams-Dorof A. Citation data: their use as quantitative indicators for science and technology evaluation and policy-making. Sci Public Policy 1992; 19(5): 321-7.

Siebers R. Which journals are citing articles from the New Zealand Journal of Medical Laboratory Science? New Zealand J Med Lab Sci 2012; 66(1): 14-7.

Podlubny I, Kassayova K. Towards a better list of citation superstars: Compiling a multidisciplinary list of highly cited researchers. Research Evaluation 2006; 15(3): 154-62.

Davarpana MR, Behrouzfar H. International visibility of Iranian ISI journals: A citation study. Aslib Proceedings 2009; 61(4): 407-19.

Basu A. Using ISI's 'Highly Cited Researchers' to obtain a country level indicator of citation. Scientometrics 2006; 68(3): 361-75.

Shahbodaghi A, Shekofteh M. A comprehensive study of published articles by members of SBMU and their citation status as reported by the Institute for Scientific Information (ISI) from 1998-2007. Research in Medicine 2009; 33(2): 81-7. [In Persian].

Abbasi F, Biglu M H. Scientometrics Study of scientific productions of Iranian Medical Sciences Universities in Web of Science During 1999-2008. Journal of Information Processing and Management 2011; 26(2): 355-71. [In Persian].

Okhovati M, Bazrafshan A, Zare M, Abdollahi L, Bazrafshan MS. The scientific output of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in web of science. Strides Dev Med Educ 2016; 12: 606-17. [In Persian].

Ghazimirsaied S, Hemmat M, Dargahi H, Khansari J. Self-citation status of Iranian prolific authors in the field of medicine and its impact on the Hirsch index in web of science database. Payavard Salamat 2011; 4(3-4): 67-76. [In Persian].

Mehrad J, Goltaji M. Correlation between journal self-citation and impact factor in medical scientific journals indexed in published journal citation reports of Islamic world science citation database. Health Inf Manage 2010; 7(3): 251-9. [In Persian].

Nowkarzi M, Farkhari F. Comparison of the status of Iranian scientific articles indexed in the citation index of Iranian Science and Web Sciences with an emphasis on their self-citation. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2010; 44(53): 121-45. [In Persian].

Hassanzadeh H, Gorji H, Shokranehnanehkaran F, Valinejadi A. Scientific products of Iran university of medical sciences' authors with co-authorship networks in web of science (WOS) database, up to 2007. J Health Adm 2009; 11(34): 59-67.

Binesh SM, Maghsoudi Dareh R. Investigation of Iran universities' scientific publications during 2002-2006 according to web of science database. Journal of Librarianship 2008; (47): 139-54. [In Persian].

Mirhosseini Z, Jalili Baleh M. Investigation of the research output of faculty members of Tehran pharmacy colleges according to h-index factor. Journal of Epistemology 2010; 2(7): 85-100. [In Persian].

Mirzaei AM, Mokhtari H. Hirsch index, a new approach to assessing the scientific outcomes of researchers. Faslname-Ketab 2007; 18(3): 107-14. [In Persian].

Karami N, Alijani R. Examining the status and impact factor of Muslim scientific journals in ISI database: A bibliometric study. Journal of Information Processing and Management 2010; 25(4): 597-615. [In Persian].