دوره 14، شماره 4، 1396 (شماره پیاپی 56):181-185

بررسی میزان آشنایی دانشجویان و کتابداران پزشکی با وظایف کتابدار بالینی

نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی, الهه زارع فراشبندی, رویا مرادی, فيروزه زارع فراشبندی

DOI: 10.22122/him.v14i4.3184

چکیده


مقدمه: حجم اطلاعات و وقت ناکافی متخصصان سلامت، حضور یک کتابدار بالینی آشنا به وظایف حرفه‌ای را در تیم درمان ضروری می‌نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان آشنایی دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و کتابداران با وظایف کتابدار بالینی بود.

روش بررسي: این مطالعه از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. جامعه آماری که متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و کتابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود، به روش سرشماری انتخاب شد. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: دانشجویان و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آشنایی به نسبت خوبی با وظایف کتابدار بالینی داشتند. ارتباط معنی‌داری بین نمره آشنایی کتابداران در سه محور مورد بررسی (اهداف، وظایف و کارکردها) با رشته تحصیلی و میزان سابقه کاری مشاهده نشد. همچنین، فقط در مؤلفه جستجو و پژوهش تفاوت معنی‌داری بین نمره آشنایی دانشجویان و کتابداران وجود داشت.

نتيجه‌گيري: با توجه به آشنایی نسبی نظری دانشجویان و کتابداران با مهارت‌های شغلی یک کتابدار بالینی، امکان اجرای عملی این مهارت‌ها در محیط بالینی توسط دانشجویان این رشته وجود دارد.


واژگان کلیدی


کتابدار بالینی؛ وظایف؛ دانشجویان؛ کتابداران

تمام متن:

PDF

مراجع


Atlasi R. A review of the clinical medical librarian's role in the evidence based medicine process and improvement of the quality of medical services with an approach to hospital libraries in the United States. National Studies on Librarianship and Information Organization 2009; 20(2): 299-311. [In Persian].

Asaadi Shali A, Bageri M. Feasibility of clinical librarian services in the hospital libraries of Tabriz University of Medical Sciences. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2008; 42(47): 113-38. [In Persian].

Talachi H, Ravaghi H, Ayatollahi H, Atlasi R. The scientific and practical features of clinical librarians with an emphasis on their role in the process of evidence-based medicine: A literature review. J Health Adm 2012; 15(47): 7-12. [In Persian].

Dayani F. Medical librarianship: A career beyond the cutting edge. Health Inf Manage 2006; 3(1): 1-4. [In Persian].

Shokrane Nanekran F. Medical information services at the bedside. Ertebat Elmi 2008; 9(1): 1-9. [In Persian].

Ghaffari S, Masoumi L. A study of hospital librarians' role in offering Information services to medical specialists, assistants and medical doctors in Hamedan educational and health centers. Epistemology 2009; 2(4): 39-48. [In Persian].

Momenzadeh N. Clinical medical librarian. Ertebat Elmi 2009; 12(3): 1-3. [In Persian].

Shokraneh Nanekaran F, Eskrouchi R, Ghafouri H, Gohari M. The stages of clinical librarian response to clinical questions of emergency medicine faculty and residents of Tehran' Haft Tir Hospital [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences; 2010. [In Persian].

Momenzadeh N, Azadeh Tafreshi F, Fayyaz Bakhsh A, Khodaei Ashan S. The role of Tabriz medical sciences university hospital librarians in the evidence-based practice. Epistemology 2011; 3(11): 33-46. [In Persian].

Beydokhti H, Haji Zeinolabedini M. Evaluation of evidence-based medical information resources based on the rate of answers provided for clinical questions. J Health Adm 2011; 14(44): 77-82. [In Persian].

Movahedi F, Ashrafirizi H, Sharifmoghadam H. Physicians' perception about the role of clinical librarianship at Alzahra medical center. J Health Adm 2014; 16(54): 71-81. [In Persian].

Roach AA, Addington WW. The effects of an information specialist on patient care and medical education. J Med Educ 1975; 50(2): 176-80.

Glassington L, Urquhart C. Clinical librarianship in the LISCE project, London. Vine 2003; 33(4): 173-8.

Harrison J, Beraquet V. Clinical librarians, a new tribe in the UK: Roles and responsibilities. Health Info Libr J 2010; 27(2): 123-32.

McKeown S. Roles for hospital librarians during a pandemic: Electronic information monitoring and the provision of synthesized updates to incident management personnel. Proceedings of the 34th Annual Conference of CHLA/ABSC; 2010 June 7-11; Kingston, Ontario.

Maatta S, Wallmyr G. Clinical librarians as facilitators of nurses' evidence-based practice. J Clin Nurs 2010; 19(23-24): 3427-34.

Brettle A, Maden-Jenkins M, Anderson L, McNally R, Pratchett T, Tancock J, et al. Evaluating clinical librarian services: A systematic review. Health Info Libr J 2011; 28(1): 3-22.

Featherstone RM, Boldt RG, Torabi N, Konrad SL. Provision of pandemic disease information by health sciences librarians: A multisite comparative case series. J Med Libr Assoc 2012; 100(2): 104-12.

Tan MC, Maggio LA. Expert searcher, teacher, content manager, and patient advocate: An exploratory study of clinical librarian roles. J Med Libr Assoc 2013; 101(1): 63-72.

Ministry of Science Research and Technology, High Council of Planning. General outline, program and syllabus of the bachelor course in knowledge and information science, department of social sciences [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: https://prog.msrt.ir/fa/grid/category/16

Holst R, Phillips SA. The medical library association guide to managing health care libraries. New York, NY: Neal-Schuman Publishers, Inc; 2000.