در نوبت چاپ

آیا دانشجویان و کتابداران پزشکی با وظایف یک کتابدار بالینی آشنا هستند؟

نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی, الهه زارع فراشبندی, رویا مرادی, فيروزه زارع فراشبندي

چکیده


-

واژگان کلیدی


کتابدار بالینی؛ وظایف؛ دانشجویان؛ کتابداران