دوره 14، شماره 4، 1396 (شماره پیاپی 56):142-143

مزایا و معایب به کارگیری سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک و راهکارهای کاهش اثرات منفی ناشی از آن

شراره رستم‌ نیاکان کلهری, رویا نعیمی

چکیده


-

تمام متن:

PDF