دوره 14، شماره 5، 1396 (شماره پیاپی 57):194-198

تأثیر اجرای دستورالعمل نحوه تکمیل پرونده بیماران توسط پزشکان بر میزان نواقص پرونده‌های پزشکی در بیمارستان ضیائیان تهران

اعظم السادات هاشمی, لیلا ریاحی, لیلا نظری‌منش

چکیده


مقدمه: ثبت کامل و به موقع پرونده پزشکی بیماران، نقش مهمی در بهبود فعالیت‌های درمانی، آموزشی، پژوهشی و قانونی دارد. پرونده ناقص، انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای دستورالعمل نحوه تکمیل پرونده بیماران توسط پزشکان بر میزان نواقص پرونده‌های پزشکی بیمارستان ضیائیان تهران صورت گرفت.

روش بررسي: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی- کاربردی بود که به صورت گذشته‌نگر در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش را 2413 پرونده پزشکی در ماه‌های مرداد و آذر تشکیل داد. نمونه‌ها شامل 324 پرونده ناقص مرداد ماه (قبل از مداخله) و 288 پرونده ناقص آذر ماه (بعد از مداخله) بود. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از چک‌لیست ممیزی اوراق پرونده استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: میانگین نواقص پرونده‌های پزشکی قبل و بعد از مداخله به ترتیب 4/12 و 9/9 درصد به دست آمد. تأثیر معنی‌دار مداخله آموزشی در کاهش نواقص پرونده در فرم پذیرش و خلاصه ترخیص (012/0 = P)، درخواست مشاوره (048/0 = P)، گزارش عمل جراحی (001/0 > P)، خلاصه پرونده (001/0 = P) و بیهوشی (012/0 = P) مشاهده گردید، اما مداخله تأثیر معنی‌داری را در کل مستندسازی پرونده‌ها نشان نداد (238/0 = P).

نتيجه‌گيري: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به نظر می‌رسد کاهش نواقص پرونده پزشکی در بیمارستان مورد بررسی معنی‌دار نبود که این امر می‌تواند بر روند درمان بیماران، کیفیت انتقال اطلاعات و استفاده در مراجع قانونی تأثیر بگذارد. نتایج پژوهش می‌تواند برای مسؤولان و مدیران بیمارستان در راستای برنامه‌ریزی بهینه مفید باشد.


واژگان کلیدی


پرونده‌های پزشکی؛ مستندسازی؛ بیمارستان‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Gozali E, Langarizadeh M, Sadooghi F, Sadeghi M. Electronic medical record, step toward improving the quality of healthcare services and treatment provided to patients. J Ardabil Univ Med Sci 2014; 14(1): 93-6. [In Persian].

DiSantostefano J. Mastering the basics of medical documentation. J Nurse Pract 2007; 3(3): 190-1.

Cox JL, Zitner D, Courtney KD, MacDonald DL, Paterson G, Cochrane B, et al. Undocumented patient information: An impediment to quality of care. Am J Med 2003; 114(3): 211-6.

Skurka MF, Converse ME. Organization of medical record departments in hospitals: Chicago, IL: American Hospital Publishing; 1984.

Hajavi A. Medical record. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences Publications; 2005. p. 218-55.

Huffman EK. Medical record management. Berwyn, IL: Physicians' Record Company; 1990. p. 100.

Zarei J, Beghlar M, Chettroz A, Goudarzi S, Nikkhah S, Amini M. Document management in the health system styles. Tehran, Iran: Tandis Publications; 2011; p. 9.

Seif Rabiee MA, Sedighi I, Mazdeh M, Dadras F, Shokouhee Solgi M, Moradi A. Study of hospital records registration in teaching hospitals of Hamadan University of Medical Sciences in 2009. Avicenna J Clin Med 2009; 16(2): 45-9. [In Persian].

Sadoughi F, Meidani Z, Farzandipour M, Davoodabadi A, Farrokhian A, Gilasi H. The effect of feedback and incentive mechanisms on improving residents' medical record documentation procedure. Iran J Med Educ 2015; 15: 648-55. [In Persian].

Mehraeen E, Raeissi P, Omid Kohan Shoori Z, Ahmadi P, Jani Iranadgan S, Saravani S. Review of medical records documentation in obstetrics and gynecology ward (data quantitative analysis on obstetrics and gynecology ward). Advances in Nursing & Midwifery 2015; 24(87): 37-44. [In Persian].

Faridaalaee G, Boushehri B, Mohammadi N, Safari O. Evaluating the quality of multiple trauma patient records in the emergency department of Imam Khomeini Hospital in Urmia. Iranian Journal of Emergency Medicine 2015; 2(2): 88-92. [In Persian].

Yunuswangsa Q, Nimmaanrat S, Wasinwong W. Completion and accuracy in charting of anesthetic records in Songklanagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2008; 91(7): 1002-10.

Parsa Mahjob M, Farahabadi M, Dalir M. Medical record department problems (admission unit, filling unit, coding unit, statistical unit) in Motahari & Peymani hospitals in 2008. J Jahrom Univ Med Sci 2010; 8(1): 47-51. [In Persian].

Rooney AL, van Ostenberg PR. Licensure, accreditation, and certification: Approaches to health services quality [Online]. [cited 2009]; Available from: URL: https://www.usaidassist.org/resources/licensure-accreditation-and-certification-approaches-health-services-quality-0

Farzadipour M, Asefzadeh S. Surveying the principle of diagnosis recording in patients' medical records of Kashan hospitals in 2002. Feyz 2004; 8(3): 36-44. [In Persian].

Ariyaei M. A survey on the contents of medical records general hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences during the first three months of 1998. J Health Adm 2002; 4(11): 65-70. [In Persian].

Abbasi S, Tavakoli N, Quantitative analysis of medical record of patients admitted in the Gharazi hospital. Health Inf Manage; 2011; 8(1): 50-60. [In Persian].

Farough-Khosravi M, Salimlar S, Rostamzadeh A, Shadkam N, Doshmangir L. The relationship between folic acid intake and infant birth weight, Depiction of Health 2016; 7(3): 38-45. [In Persian].

Nasseri K, Farsian SE. Assessing anesthetic indexes in patient's medical records. Health Inf Manage 2014; 11(3): 285-92. [In Persian].

Afzali S, Seyferabiei MA, Naghdi S. Processing of file record for multiple traumatic patients in Hamedan's Besat Hospital in 2008. Sci J Forensic Med 2011; 17(2): 79-86. [In Persian].

Esmailian M, Nasr-Esfahani M, Brahimi AS. The quality of patients' files documentation in emergency department; A cross sectional study. Iranian Journal of Emergency Medicine 2014; 1(1): 16-21. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.