دوره 14، شماره 5، 1396 (شماره پیاپی 57):199-204

ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

مریم جهانبخش, مجید متین‌فر, سکینه سقاییان‌نژاد اصفهانی, اکبر حسن‌زاده, حبیب‌اله نیک‌افراز

چکیده


مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی دارای قابلیت‌های بالایی برای ارایه اطلاعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب‌سایت‌های بیمارستانی، میزان بهره‌برداری آن‌ها از این قابلیت‌ها را مشخص می‌نماید و به شکل‌گیری رقابت سازنده بین بیمارستان‌ها کمک می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد.

روش بررسي: این مطالعه از نوع کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1396 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل وب‌سایت‌های 13 بیمارستان دولتی و
3 بیمارستان خصوصی شهر اصفهان بود. داده‌ها با استفاده از چک‌لیستی مشتمل بر 11 معیار اصلی و 69 معیار فرعی جمع‌آوری گردید و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میانگین امتیازات کسب شده وب‌سایت‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در رابطه با 4 معیار اصلی «اطلاعات تماس و راه‌های دسترسی، خدمات پذیرش و نوبت‌دهی، ویژگی‌ها، طراحی و روزامدی صفحات و روابط عمومی» وجود داشت، اما بین میانگین امتیازات به دست آمده در 7 معیار دیگر و نیز امتیاز کلی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتيجه‌گيري: با استفاده از نتایج مطالعه حاضر، مسؤولان این حوزه می‌توانند گام‌های جدی‌تری جهت ارایه اطلاعات و خدمات مطلوب به مشتریان بردارند تا برای جلب مشتریان بیشتر و افزایش رضایتمندی آن‌ها وارد رقابت سازنده با یکدیگر شوند.


واژگان کلیدی


ارزیابی؛ وب‌سایت؛ بیمارستان‌های عمومی؛ بیمارستان‌های خصوصی

تمام متن:

PDF

مراجع


Mohamadesmaeil S, Movahedi F. Comparative evaluation of websites of u.s. national library of medicine and Iranian national library of medicine. Health Inf Manage 2013; 10(3): 1-11. [In Persian].

Moradi GR, Ahmadi M, Zohour Ar, Ebadifard Azar F, Saberi MR. Evaluation of structure and content of websites of the educational hospitals in Iran-2007. Health Inf Manage 2007; 4(2): 175-84. [In Persian].

Moradi GR, Fazaeli S, Meraji M, Kimiafar K, Sarbaz M, Ershadnia Z. Evaluation of an awareness of clinical information systems among the staff of medical records departments of hospitals affiliated to the Tehran University of Medical Sciences, 2011. J Paramed Sci Rehabil 2012; 1(1): 35-42. [In Persian].

Abdekhoda MH, Ghazimirsaeed Sj, Alibyek M, Ershad Sarabi R. Assessment of hospital websites of medical universities in Tehran, Iran, based on information necessary for attracting medical tourism. Health Inf Manage 2016; 13(2): 102-7. [In Persian].

Daghagheleh N, Bigdeli Z, Azimi MH. WebQEM, qualitative evaluation, portals of subsidiaries of the Iranian petroleum ministry, petroleum ministry, Iran. Information Sciences & Technology 2014; 29(4): 1069-89. [In Persian].

Piri Z, Abdekhoda M, Alibyek M, Ershad Sarbi R. The minimum data set needed for hospitals' website to attract medical tourism. Payesh Health Monit 2016; 15(5): 497-503. [In Persian].

Zahedi SS. Assessing quality of websites: Instrumentation and critera. Journal of Development Evolution Management 2010; (4): 5-16.

Dastani M, Sattari M. Assessing the quality of hospitals' websites in Khorasan Razavi Province. Depiction of Health 2017; 8(1): 50-6. [In Persian].

Amiri MR, Karami S, Farhadi A, Rezaei N, Zareian S. Evaluation of hospitals' Websites of Hamedan University of Medical Sciences based on webometrics criteria in 2014. Pajouhan Scientific Journal 2016; 14(2): 53-61. [In Persian].

Alipour Hafezi M, Karimi M. Assessment of web portals of private hospitals in Tehran, Iran. Health Inf Manage 2013; 13(3): 184-90. [In Persian].

Llinas G, Rodriguez-Inesta D, Mira JJ, Lorenzo S, Aibar C. A comparison of websites from Spanish, American and British hospitals. Methods Inf Med 2008; 47(2): 124-30.

Alipour-Hafezi M, Karimi M, Tofighi S. Hospital portal assessment: Suggested checklist. Health Inf Manage 2015; 12(3): 367-83. [In Persian].

Salarvand S, Sheikh Abumasoudi R, Kashani F, Samadbeik M, Salarvand H. Assessing the necessitate quality indicators of hospitals' websites (A literature review). Hospital 2016; 15(1): 87-100. [In Persian].

Management and Planning Organization, E-Government Development Commission. The standard instructions for executive web sites and provincial departments for all executive agencies and governors [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://shenasname.ir/bakhsh30.html [In Persian].

Alipour-Hafezi M, Karimi M, Tofighi S. Conceptual model to improve portal services of private hospitals in Tehran. J Health Adm 2015; 17(58): 42-57. [In Persian].

Farzandipour M, Meidani Z, Gilasi H. Evaluation of healthcare services of medical universities' websites in line with e-government. Payavard Salamat 2014; 8(2): 143-53. [In Persian].

Saghaeian Nejad Esfahani S, Sheikh-Abumasoudi R, Esmaeili N, Saberi T, Mahmmodi N. Evaluation of websites of Isfahan hospitals by WebMedQual scale for 2014. [Research Project]. Isfahan, Iran: School of management and medical information, Isfahan University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.