دوره 14، شماره 5، 1396 (شماره پیاپی 57):217-223

رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رفتار جستجوی وبی آن‌ها

زهرا کاظم‌پور, مریم ناخدا, مهدیه میرزابیگی, نادر نقشینه

چکیده


مقدمه: کاربران در تعامل با نظام‌های بازیابی اطلاعات، تحت تأثير عوامل مختلفی از جمله مدل‌های ذهنی قرار می‌گیرند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان با رفتار جستجوي وب آن‌ها بود.

روش بررسي: در این پژوهش کاربردی، از رویکرد ترکیبی استفاده شد. جهت شناسایی مدل‌هاي ذهنی در مرحله کیفی، از تحلیل محتواي کیفی و ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، تفکر با صدای بلند و مشاهده استفاده گردید. به منظور بررسی رفتار جستجوي وبی در مرحله کمی، روش تحلیل گزارش‌هاي تراکنش و ابزار مشاهده مورد استفاده قرار گرفت. سپس رابطه مدل‌های ذهنی با متغیرهای رفتار جستجوی وبی بررسی شد. جامعه مورد بررسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که 60 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون Kolmogorov-Smirnov و همبستگی Spearman) در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: در تحقیق حاضر، 14 جزء مدل ذهنی شناسایی گردید. اغلب دانشجویان (55 درصد) مدل ذهنی ساختاری داشتند. همچنین، ارتباط معنی‌داری بین مدل‌های ذهنی دانشجویان با رفتار جستجوی وبی آن‌ها در متغیرهای طول جلسه جستجو، پیچیدگی پرسش‌های جستجو و جستجو به زبان طبیعی مشاهده شد.

نتيجه‌گيري: مدل‌های ذهنی دانشجویان با برخی متغیرهای رفتار جستجوی وب ارتباط دارد. بنابراین، پژوهش در این زمینه امکان درک بهتر چرایی رفتارهای کاربران در موتورهای جستجو را فراهم می‌کند و می‌تواند راهگشای مناسبی برای ارتقای نظام‌های بازیابی اطلاعات باشد.


واژگان کلیدی


مدل ذهنی؛ رفتار جستجوی وب؛ موتور جستجو؛ دانشجویان

تمام متن:

PDF

مراجع


Mori R, Yamaoka T. On the measurement of mental models for interface design. Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions; 2014 March 23-27; Barcelona, Spain; 2014. p. 66-71.

Linxen S, Heinz S, Müller LJ, Tuch A, Opwis K. Mental models for web objects in different settings. Proceedings of CHI'14 Conference on Human Factors in Computing Systems; 2014 Apr. 26-May 1; Toronto, Canada; 2014. p. 2557-62.

Guthrie RW. Audience directed models and software design: How developer mental models of users influence the design of enterprise system features [PhD Thesis]. Claremont, CA: The Claremont Graduate University 2008.

Li P. Doctoral students' mental models of a web search engine: An exploratory study [PhD Thesis]. Montreal, QC: McGill University; 2007.

Mlilo S, Thatcher A. Mental models: Have users' mental models of web search engines improved in the last ten years? [MSc Thesis]. Johannesburg, South Africa: University of the Witwatersrand; 2010.

Hochstotter N, Koch M. Standard parameters for searching behaviour in search engines and their empirical evaluation. J Inf Sci 2009; 35(1): 45-65.

Aula A, Khan RM, Guan Z. How does search behavior change as search becomes more difficult? Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems; 2010 Apr. 10-15; New York, NY.

Hariri N, Fazli F. A study on the usage of electronic journals, databases and alert services by faculty members of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Epistemology 2012; 5(16): 49-60. [In Persian].

Hashemian M, Janatikia M, Hashemian A. Information seeking skills in online databases of iranian national medical digital library: A study among residents of Isfahan university of medical sciences. Health Inf Manage 2013; 10(1): 1-8. [In Persian].

Okhovati M, Rahimi M, Zolala F. Effects of contextual factors on information seeking behavior on the web by postgraduate students at Kerman University of Medical Sciences. Journal of Information Processing and Management 2015; 30(2): 419-41. [In Persian].

Mahmoodi Maybonde M, Osareh F. A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science Students of Bandar Abbas and Rafsanjan Universities in 2008-2009. Journal of Information Processing and Management 2012; 27(2): 307-23. [In Persian].

Saxon S. Seventh grade students and electronic information retrieval systems: An exploratory study of mental model formation, completeness and change. Tallahassee, FL: Florida State University; 1997.

Dimitroff A. Mental models and error behavior in an interactive bibliographic retrieval system [PhD Thesis]. Ann Arbor, MI: University Microfilms International; 1990.

Holman L. Millennial students' mental models of information retrieval. J Acad Librariansh 2011; 37(1): 19-27.

Zhang Y. The development of users' mental models of MedlinePlus in information searching. Libr Inf Sci Res 2013; 35(2): 159-70.

Crudge SE, Johnson FC. Using the information seeker to elicit construct models for search engine evaluation. J Am Soc Inf Sci Technol 2004; 55(9): 794-806.

Wilkinson EH. Usability and mental models of Google and primo in the context of an academic tertiary library [MSc Thesis]. Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington; 2009.

Willson R, Given LM. Student search behaviour in an online public access catalogue: An examination of 'searching mental models' and 'searcher self-concept'. Inf Res 2014; 19(3): 640.

Lewis C, Contrino J. Making the invisible visible: Personas and mental models of distance education library users. Journal of Library & Information Services in Distance Learning 2016; 10(1-2): 15-29.

Safari A, Behzadi H, Radad I. Investigating master students' mental models of Google search engine. Journal of Information Processing and Management 2017; 32(4): 989-1016. [In Persian].

Polit DF, Beck CT. The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health 2006; 29(5): 489-97.

Kulesza T, Stumpf S, Burnett M, Yang S, Kwan I, Wong WK. Too much, too little, or just right? Ways explanations impact end users' mental models. Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing; 2013 Sep 15-19; San Jose, CA.

Nakhoda M, Kazempour Z, Naghshineh N, Mirzabeigi M. Adjustment and development of health user's mental model completeness scale in search engines. J Health Man & Info 2016; 3(4): 111-9.

Zhou M. Gender difference in web search perceptions and behavior: Does it vary by task performance? Comput Educ 2014; 78(Supplement C): 174-84.

Asadi M. Analysis of users' query reformulation behavior in Web with regard to Wholis-tic/analytic cognitive styles, Web experience, and search task type. Human Info Interact 2014; 1(3): 191-203. [In Persian].

Marchionini G. Information seeking in electronic environments. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1997.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.